S čím potrebujete pomôcť?

Výkon povolania (zodpovednosť zamestnanca)

Doklady potrebné k riešeniu škody z poistenia zodpovednosti

  • tlačivo Oznámenie škodovej udalosti z poistenia zodpovednosti za škodu z výkonu povolania - vyplní poistený
  • tlačivo Uplatnenie nároku na náhradu škody poškodeným voči poistenému – vyplní poškodený zamestnávateľ, čím si uplatní nárok na náhradu škody voči zamestnancovi)
  • pracovná zmluva
  • zápis zo škodovej komisie
  • faktúra – vyčíslenie vzniknutej škody
  • nadobúdacie doklady od poškodených a znehodnotených vecí
  • potvrdenie o priemernom zárobku
  • a iné doklady v závislosti od jednotlivých okolností vzniku škody

Tlačivá na stiahnutie

Názov dokumentu