S čím potrebujete pomôcť?

Ako nahlásiť škodovú udalosť?

Písomne v cestovnej kancelárii a následne na určenom tlačive na adresu:

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava