S čím potrebujete pomôcť?

Do akých fondov môžete investovať v poistení Profi Invest?

Môžete si vybrať z fondov:

  • Fond svetových akcií

Fond svetových akcií prostredníctvom fondu Svetové akcie spravovaného správcovskou spoločnosťou Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. investuje peňažné prostriedky na základe princípu absolútneho výnosu do rôznych tried aktív, akými sú hlavne akciové a dlhové investície, v menšej miere aj realitné a alternatívne investície. Cieľom fondu je dosiahnuť primerané zhodnotenie fondu prostredníctvom stanovenia vhodnej výšky podielu uvedených tried aktív, a to na základe kvantitatívnych metód, fundamentálnej a technickej analýzy tak, aby fond participoval  na príslušnom segmente trhu v prípade jeho rastového trendu a vyhol sa investíciám v prípade ich klesajúceho trendu. Podiel jednotlivých tried aktív vo fonde sa môže počas jeho existencie meniť, pričom objem akciových a dlhových investícií nie je obmedzený, realitné investície môžu tvoriť maximálne 10% a alternatívne investície maximálne 10% na majetku fondu. V majetku fondu sa nachádzajú aj peňažné prostriedky vo forme bankových vkladov.

  • Fond zodpovedná budúcnosť

Fond zodpovedná budúcnosť prostredníctvom Fondu zodpovedného investovania spravovaného správcovskou spoločnosťou Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. investuje do akciových a dlhových investícií, ktoré je možné označiť ako spoločensky zodpovedné investície na základe prístupu správcovskej spoločnosti, ktorá pri výbere investícií integruje environmentálne a sociálne faktory, ako aj faktory správy a riadenia spoločností. Cieľový podiel akciových investícií je 25%, pričom sa môže pohybovať v rozsahu od 15% do 30%. Cieľový podiel dlhových investícií je 75%, pričom sa môže pohybovať v rozsahu od 70% do 85%. V majetku fondu sa nachádzajú aj bankové vklady.

Aktuálny stav fondov môžete sledovať tu.