Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania

Výkon povolania bez starosti

S prácou súvisí zodpovednosť za vaše konanie. Uzavrite poistenie a sústreďte sa na výkon.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú pri výkone povolania ponúka zamestnancovi optimálnu poistnú ochranu v prípade, ak spôsobia škodu svojmu zamestnávateľovi. Sú to škody, ktoré náhodne spôsobíte zamestnávateľovi pri plnení pracovných úloh v súvislosti s činnosťou uvedenou v poistnej zmluve na zdraví alebo usmrtením, poškodením a zničením veci.

Poistnú zmluvu môže uzavrieť zamestnávateľ v prospech zamestnancov alebo si ho zamestnanec uzavrie sám.

Poistnú zmluvu je možné uzavrieť pre zamestnanecký pomer

 • pracovný pomer podľa Zákonníka práce - práca v súkromnom sektore na základe pracovnej zmluvy
 • štátnozamestnanecký pomer - štátni zamestnanci, práca vo verejnom záujme na základe pracovnej zmluvy
 • služobný pomer - štátni zamestnanci v služobnom pomere (napr. policajti)
 • dohoda o pracovnej činnosti - práca vykonávaná mimo pracovného pomeru v zmysle Zákonníka práce

Výhody

 • finančná ochrana pre prípad spôsobenia škody pri výkone povolania
 • poistenie pre všetky povolania (okrem príslušníkov Hasičského a záchranného zboru)
 • rovnaké podmienky aj pre štátnych zamestnancov
 • možnosť dojednať pripoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na motorovom vozidle zamestnávateľa
 • súčasne je možné pripoistiť aj škodu na prepravovaných veciach na zverenom motorovom vozidle 
 • možnosť uzavrieť skupinové poistenie - nad 5 osôb
 • aplikácia Kooperativa Help vám pomôže aj v zložitých situáciách ako je úraz v práci