Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu Enviro max

Starostlivosť o životné prostredie je nevyhnutná

Poistenie ponúka podnikateľom potrebné krytie zodpovednosti v prípade vzniku environmentálnej škody. Vyberte si partnera, ktorý sa o vaše povinné poistenie postará.

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu Enviro max

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu sa vzťahuje na zodpovednosť podnikateľa (prevádzkovateľa), ktorý je povinný zabezpečiť finančné krytie svojej zodpovednosti za environmentálnu škodu (výbuch, rozptyl, uvoľnenie alebo únik škodlivých látok na alebo z miesta poistenia) pri výkone podnikateľskej činnosti. Táto povinnosť podnikateľovi vyplýva zo zákona, ktorý za environmentálnu škodu považuje škodu na chránených druhoch a biotopoch, na vode a na pôde.

V prípade výkonu niektorých povolaní vám vzniká zákonná povinnosť poistiť si zodpovednosť pri výkone konkrétneho povolania (napr. advokáti, daňoví poradcovia, veterinári).

Pripoistenie sa vzťahuje na zodpovednosť

 • za environmentálnu škodu
 • za škodu na životnom prostredí
 • za škodu na majetku a zdraví fyzických osôb
 • za škodu na majetku podnikateľov

Poistné riziká

 • vlastné náklady na primárnu nápravu
 • náklady na nápravu uplatnené voči poistnému
 • súkromnoprávna zodpovednosť

Výhody

 • možnosť pripoistenia všeobecnej zodpovednosti za škodu na životnom prostredí nad rámec krytia
 • krytie škody spôsobenej postupným znečistením
 • právne zastúpenie v prípade sporu
 • možnosť rozšírenia územnej platnosti
 • možnosť pripoistenia dodatočnej lehoty na uplatnenie nároku