Prečo sme v KOOPERATIVA založili nadáciu?

Pretože si naplno uvedomujeme, že by sme mali spoločnosti vracať naspäť priazeň, ktorú nám celé tie roky prejavovala. Veríme, že tí silní majú vždy pomáhať slabším. A to nám dáva zmysel.

Už pri založení Nadácie sme vedeli, že pomáhať je beh na dlhé trate. Naša stratégia je postavená na princípoch dlhodobej spolupráce, vyberáme si projekty a partnerstvá, ktoré spĺňajú kritériá udržateľnosti a funkčnosti s niekoľkoročnou históriou aj víziou. Hľadali sme oblasti, ktoré nám dávajú zmysel a pozornosť sme upriamili na tri kľúčové:  

1. Vzdelávanie

KOOPedu

Vzdelávanie nás celý život posúva ďalej, pomáha nám orientovať sa v živote, usmerňuje nás pri rozhodnutiach, posúva nás morálne a hodnotovo. Najmä v dobe digitálnej máme tendenciu napriek množstvu správ ľahko uveriť zavádzajúcim a nepravdivým informáciám šíreným predovšetkým v online prostredí. Najväčším užívateľom sociálnych sietí je mládež vo veku od 10 rokov. Sociálne siete sú pre nich preferovaným zdrojom na nákup, hľadanie informácií, sociálne kontakty. Denne sú online niekoľko hodín. Počas nich narážajú na neselektované informácie, nevhodný obsah, s ktorým nevedia kriticky pracovať.

Jedným z nástrojov ako pripraviť mladých na nástrahy online prostredia je získanie tzv. digitálneho občianstva ako uvedomenie si vlastného správania v online priestore, podpora k tolerancii a porozumeniu, schopnosť vytvárať si vlastný svetonázor a učiť sa byť tolerantný a úctivý k iným názorom či náboženstvám. Práve tieto témy riešime na školách v spolupráci s OZ digiQ

Spoločný projekt Slovenskej akadémie vied a občianskeho združenia All4Science vznikol so zámerom vzbudiť u detí záujem o vedu ako takú, poukázať na jej dôležitosť, spopularizovať ju a priblížiť jej dôležitosť a prítomnosť v našom každodennom živote. Projekt Letná škola mladých vedcov podporuje niekoľko rokov aj naša Nadácia. Čítaj viac…

2. Životné prostredie

KOOPeko

Do životného prostredia sa rodíme a prirodzene nás obklopuje. Ekologické témy a ochrana životného prostredia budú rezonovať naprieč všetkými oblasťami života. Hroziaca klimatická kríza, resp. jej zintenzívnenie bude mať negatívny celosvetový dopad. Otázky, ako prispieť svojou troškou, si stále častejšie kladú nielen spoločnosti, ktoré svojou podnikateľskou činnosťou zanechávajú negatívne stopy či na ovzduší alebo masívnym využívaním stenšujúceho sa prírodného bohatstva, ale aj jednotlivci.

V Nadácii sa zameriavame na aktívne zapájanie našich zamestnancov do ekologicky prospešných aktivít a na ďalšie zmysluplné zelené projekty s cieľom zlepšovať a chrániť svet, v ktorom všetci spoločne žijeme. K dlhoročnému projektu Social active day zameranému na revitalizáciu a čistenie verejných priestorov pribudol aj Zamestnanecký Ekogrant Sad. Zamestnanci si prostredníctvom neho môžu skrášliť okolie vo svojom meste či obci. Čítaj viac…

Každá generácia by mala byť o kúsok pripravenejšia na klimatické zmeny, ktoré naberajú na intenzite. Zanedbávanie environmentálnej výchovy a nedostatočné budovanie pozitívneho vzťahu k prírode je realitou na našich školách už desaťročia. Chápať následky ľudskej činnosti na našej planéte, pristupovať k prírode s úctou a uvedomiť si, že každý z nás je nositeľom zmeny, pomáha na školách projekt Požičaná planéta. Sme radi, že Nadácia KOOPERATIVA môže byť súčasťou takýchto zmysluplných iniciatív. Čítaj viac…

3. Sociálna oblasť

KOOPsocial

Sociálna oblasť je zo spomenutých oblastí najosobnejšia a zároveň najcitlivejšia. Existencia mnohých mimovládnych a neziskových organizácií stojí na podpore zo súkromného sektora. Práve oni dokonale poznajú potreby znevýhodnených skupín, sociálne slabších, hendikepovaných a do významnej miery pomáhajú tam, kde zlyháva štát.

V nadácii sa aktuálne zameriavame na podporu chudobou dotknutých rodín, a to prostredníctvom jedinečného projektu Bezpečný domov, ktorý sa podarilo rozbehnúť v spolupráci s Hlavným mestom Bratislava a ich Mestskou nájomnou agentúrou. Podporujeme v ňom získanie bezpečného a dôstojného bývania pre existenčne ohrozené neúplné rodiny bývajúce v sociálnych ubytovniach. Čítaj viac

Na regionálnej úrovni spolupracujeme so žilinskou organizáciou OZ Náruč, ktorá pomáha deťom a rodičom ohrozeným domácim násilím zabezpečiť anonymné bývanie počas doby nevyhnutnej na vyriešenie ich nepriaznivej situácie.

Kontakt

Mám veľkú kopu otázok.

Adresa
Štefanovičova 4,
816 23 Bratislava

Ozvite sa nám, má to zmysel.