Poistenie podnikania Podnikateľ

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu malých a stredných podnikateľov si dojednáte jednoducho a rýchlo

Poistenie Podnikateľ je určený pre malých a stredných podnikateľov, najmä živnostníkov. So svojimi prednastavenými balíkmi s možnosťou pripoistení je poistenie zrozumiteľné a vyberie si každý.

Poistite si svoje podnikanie 

Poistenie Podnikateľ sa vzťahuje na poistenie majetku s možnosťou pripoistenia zodpovednosti, strojov a elektronických zariadení, prepravy vecí či prerušenia prevádzky. 

Predmetom poistenia môže byť

 • nehnuteľný majetok (stavby, budovy, stavebné súčasti, ...)
 • hnuteľné veci (zásoby, cudzie veci, prevádzkovo obchodné zariadenia,..)
 • peniaze, písomnosti
 • sklo (aj špeciálne sklo – svetelná reklama)
 • všeobecná zodpovednosť aj s vadou výrobku (chybne vyrobený produkt)
 • lom stroja  a elektronika (pokazenie)
 • preprava
 • prerušenie prevádzky (finančná škoda, spôsobená prerušením prevádzky následkom kvapaliny unikajúcej z vodovodných zariadení, odcudzenia, živelnej udalosti)

Poistenie nehnuteľnosti a hnuteľných vecí kryje riziká ako napr.:

 • združený živel
 • atmosferické zrážky
 • vandalizmus
 • odcudzenie
 • poistenie nákladov na únik vody, haváriu rozvodov  a pod.
 • ako aj poistenie prenosnej elektroniky, vecí mimo adresy rizika a ďalšie iné.

Výhody

 • na základe našich skúseností sme pre vás pripravili optimálne balíky s  komplexnou ochranou vášho podnikania
 • rýchlo a jednoducho si poistíte predvolené predmety na základe vami zadaných údajov o vašom podnikaní
 • jednou poistnou zmluvou môžete poistiť všetky predmety, ktoré je možné na poistnom trhu poistiť a tým zabezpečiť ochranu celého svojho podnikateľského majetku
 • môžete si vybrať spoluúčasť pričom si vyššou spoluúčasťou znižujete výšku ročného poistenia
 • poistnú udalosť môžete nahlásiť telefonicky 24 hodín denne, 7 dní v týždni alebo online z pohodlia vášho domova

Poistenie si môžete dojednať podľa vašich individuálnych potrieb a prispôsobiť špecifikám vášho podnikania!