Poistné udalosti - Zodpovednosť

Telefonicky

Centrálny dispečing škôd +421 2 5729 9999
Telefonicky nahlásite každú škodovú udalosť za účelom zabezpečenia obhliadky poškodenej veci.

Škodové udalosti, kde nie je potrebná obhliadka:

  • finančné škody (škodové nároky z poistenia zodpovednosti advokátov, účtovníkov, daňových poradcov)
  • škody na zdraví (napr. úrazy žiakov)

Môžete Nahlásiť online alebo Písomne na určenom tlačive, ktoré je potrebné podpísané zaslať na adresu:

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava

Postup nahlásenia je uvedený v časti Nahlásiť škodu - Cestovanie - Zodpovednosť

Naše služby pre vás

Nahlásiť škodu

Telefonicky +421 2 5729 9999