Investičné životné poistenie Profi invest

Nasmerujte investovanie správnym smerom

S poistením Profi invest sa zhodnocujú vaše financie vo fondoch a zároveň máte poistenie pre prípad nepriaznivej životnej situácie.

Vyberte si jednorázovo platené investičné životné poistenie Profi invest, s ktorým zhodnocujete svoje peniaze a súčasne  máte poistenie pre rôzne riziká úrazu a chorôb. Časť zaplateného poistného je určená na úhradu poistenia pre prípad, že by sa vám niečo stalo a na úhradu dohodnutých pripoistení. Časť zaplateného poistného vkladáte do fondov, ktoré zhodnocujú peňažné prostriedky na základe princípu absolútneho výnosu. A navyše si môžete vybrať fond, do ktorého chcete investovať.

Dostupnosť a jednoduchosť

 • poistná doba 5 - 85 rokov
 • vstupný vek poisteného od 0 do 80 rokov
 • minimálne poistné 2 000 eur
 • platenie poistného – jednorázovo s možnosťou mimoriadneho poistného

Pripoistenia

 • Čas nevyhnutného liečenia úrazu 
 • Denné odškodné za pobyt v nemocnici z úrazu 
 • Denné odškodné za pobyt v nemocnici z choroby 
 • Invalidita (iba plná) 
 • Invalidita komplet (čiastočná/plná) 
 • Smrť následkom úrazu 
 • Trvalé následky úrazu  
 • Trvalé následky úrazu detí poisteného 
 • Zlomenina následkom úrazu 
 • Závažné ochorenie detí poisteného
 • Závažné ochorenie poisteného (Civilizačné ochorenia) 
 • Závažné ochorenia maloletého (Civilizačné ochorenia)

Výhody

 • možnosť vyššieho zhodnotenia ako na klasických bankových produktoch
 • spoločensky zodpovedné investície
 • pomer rozdelenia poistného, investičná časť je min. 30% max. 95%
 • poistený je automaticky poistený na riziko úmrtia
 • možnosť mimoriadneho poistného a čiastočného odkupu
 • neskúmame váš zdravotný stav až do výšky poistnej sumy 25 000 Eur

Do akých fondov môžete investovať?

 • Fond svetových akcií

Fond svetových akcií prostredníctvom fondu Svetové akcie spravovaného správcovskou spoločnosťou Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. investuje peňažné prostriedky na základe princípu absolútneho výnosu do rôznych tried aktív, akými sú hlavne akciové a dlhové investície, v menšej miere aj realitné a alternatívne investície. Cieľom fondu je dosiahnuť primerané zhodnotenie fondu prostredníctvom stanovenia vhodnej výšky podielu uvedených tried aktív, a to na základe kvantitatívnych metód, fundamentálnej a technickej analýzy tak, aby fond participoval  na príslušnom segmente trhu v prípade jeho rastového trendu a vyhol sa investíciám v prípade ich klesajúceho trendu. Podiel jednotlivých tried aktív vo fonde sa môže počas jeho existencie meniť, pričom objem akciových a dlhových investícií nie je obmedzený, realitné investície môžu tvoriť maximálne 10% a alternatívne investície maximálne 10% na majetku fondu. V majetku fondu sa nachádzajú aj peňažné prostriedky vo forme bankových vkladov.

 • Fond zodpovedná budúcnosť

Fond zodpovedná budúcnosť prostredníctvom Fondu zodpovedného investovania spravovaného správcovskou spoločnosťou Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. investuje do akciových a dlhových investícií, ktoré je možné označiť ako spoločensky zodpovedné investície na základe prístupu správcovskej spoločnosti, ktorá pri výbere investícií integruje environmentálne a sociálne faktory, ako aj faktory správy a riadenia spoločností. Cieľový podiel akciových investícií je 25%, pričom sa môže pohybovať v rozsahu od 15% do 30%. Cieľový podiel dlhových investícií je 75%, pričom sa môže pohybovať v rozsahu od 70% do 85%. V majetku fondu sa nachádzajú aj bankové vklady.