• Investovanie do fondov

 • Poistenie bez skúmania zdravotného stavu až do výšky 25 000 EUR

 • Podiel investičnej časti poistenia si nastavíte podľa vášho výberu

Predstavenie poistenia

Prečo pracovať pre peniaze, keď môžu peniaze pracovať pre vás?

Stačí jednorazovo vložiť do fondov a my sa postaráme o všetko ostatné. Vy si môžete vyložiť nohy a sledovať, ako sa vaše peniaze zhodnocujú.

Výhody produktu: 

 • Možnosť vyššieho zhodnotenia ako na klasických finančných produktoch,
 • spoločensky zodpovedné investície,
 • podiel investičnej časti poistenia si nastavíte sami od 30 až do 95 %,
 • poistený je automaticky poistený na riziko úmrtia,
 • možnosť mimoriadneho poistného a čiastočného odkupu,
 • neskúmame váš zdravotný stav až do výšky poistnej sumy 25 000 EUR.

Máte záujem?

Benefity

Čo obsahuje poistenie Profi invest?

Top výhody za cenu jedného poistenia

Základné služby

 • Jednorazovo platené investičné životné poistenie

Voliteľné pripoistenia

 • Hospitalizácia
 • Invalidita
 • Závažné ochorenie
 • Zlomenina
 • a ďalšie

Neviete si vybrať?

Telefonický kontakt
+421 2 5729 9999
E-mailový kontakt
Napíšte nám
Pripoistenia

Rozšírte si poistné krytie

S pripoisteniami, ktoré si sami zvolíte

Často kladené otázky

Vaše najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky a odpovede

Do akých fondov môžete investovať v poistení Profi Invest?

Môžete si vybrať z fondov:

 • Fond svetových akcií

Fond svetových akcií prostredníctvom fondu Svetové akcie spravovaného správcovskou spoločnosťou Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. investuje peňažné prostriedky na základe princípu absolútneho výnosu do rôznych tried aktív, akými sú hlavne akciové a dlhové investície, v menšej miere aj realitné a alternatívne investície. Cieľom fondu je dosiahnuť primerané zhodnotenie fondu prostredníctvom stanovenia vhodnej výšky podielu uvedených tried aktív, a to na základe kvantitatívnych metód, fundamentálnej a technickej analýzy tak, aby fond participoval  na príslušnom segmente trhu v prípade jeho rastového trendu a vyhol sa investíciám v prípade ich klesajúceho trendu. Podiel jednotlivých tried aktív vo fonde sa môže počas jeho existencie meniť, pričom objem akciových a dlhových investícií nie je obmedzený, realitné investície môžu tvoriť maximálne 10% a alternatívne investície maximálne 10% na majetku fondu. V majetku fondu sa nachádzajú aj peňažné prostriedky vo forme bankových vkladov.

 • Fond zodpovedná budúcnosť

Fond zodpovedná budúcnosť prostredníctvom Fondu zodpovedného investovania spravovaného správcovskou spoločnosťou Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. investuje do akciových a dlhových investícií, ktoré je možné označiť ako spoločensky zodpovedné investície na základe prístupu správcovskej spoločnosti, ktorá pri výbere investícií integruje environmentálne a sociálne faktory, ako aj faktory správy a riadenia spoločností. Cieľový podiel akciových investícií je 25%, pričom sa môže pohybovať v rozsahu od 15% do 30%. Cieľový podiel dlhových investícií je 75%, pričom sa môže pohybovať v rozsahu od 70% do 85%. V majetku fondu sa nachádzajú aj bankové vklady.

Aktuálny stav fondov môžete sledovať tu.

Ako nahlásiť škodu?

Skôr ako nahlásite poistnú udalosť, preštudujte si prosím, aké doklady je nevyhnutné poisťovni predložiť ku konkrétnej poistnej udalosti. Do formulára (tlačiva), ktorý je súčasťou online nahlásenia poistnej udalosti, je nevyhnutné uviesť dáta poistenej (poškodenej) osoby. V prípade, že poistenou (poškodenou) osobou je maloletá osoba, prosíme, uviesť aj údaje zákonného zástupcu poisteného (poškodeného).

Pre nahlásenie poistnej udalosti si pripravte:

 • Číslo poistnej zmluvy poisteného (poškodeného). 
 • Všetky lekárske správy z liečby, hospitalizácie alebo pracovnej neschopnosti a doklady nevyhnutné k nahláseniu poistnej udalosti (povinné doklady k jednotlivým uplatňovaným rizikám sú uvedené v úvode príslušného tlačiva).
 • Tlačivo „Oznámenie o poistnej udalosti“, ktorým si klient uplatňuje nárok na poistné plnenie, musí byť podpísané a zároveň priložiť kópiu občianskeho preukazu toho, kto tlačivo vyplnil a podpísal. Konkrétne tlačivo, postup a požadované doklady nájdete TU

Tlačivo „Oznámenie o poistnej udalosti“ nám môžete zaslať cez ONLINE FORMULÁR alebo písomne na adresu:
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava

Náklady spojené s vypísaním tlačív pre poisťovňu znáša poistený, resp. oprávnená osoba na poistné plnenie.

Nevyhnutný liečebný pobyt v nemocnici

Nárok na plnenie

 • vzniká za nevyhnutný liečebný pobyt v nemocnici po uplynutí ochranných lehôt (uvedené v Osobitných poistných podmienkach)

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady:

 • písomne na tlačive Oznámenie o nevyhnutnom liečebnom pobyte v nemocnici
 • oznámenie vyplní poistený, v mene maloletého poisteného oznámenie vyplňuje jeho zákonný zástupca
 • prepúšťacej správy z nemocnice, kde ste boli hospitalizovaný (fotokópia)
Čas nevyhnutného liečenia úrazu

Nárok na plnenie vzniká:
ak čas nevyhnutného liečenia úrazu je dlhší ako 2 týždne (15 dní)

 • plnenie podľa dokumentu Zásady a tabuľky pre hodnotenie telesných poškodení v úrazovom poistení Tabuľka A – Čas nevyhnutného liečenia úrazu

Ako nahlásiť škodu a povinné doklady:

 • písomne na tlačive Oznámenie o úraze
 • v oznámení uveďte čísla všetkých zmlúv pre prípad úrazu uzavretých s poisťovňou KOOPERATIVA
 • príslušnú časť tlačiva vyplní poistený, v mene maloletého poisteného oznámenie vyplňuje jeho zákonný zástupca
 • doložte všetky lekárske správy z celého priebehu liečby úrazu (fotokópie)
 • policajná správa v prípade, že úraz prešetrovala polícia (fotokópia)
 • záznam z pracovného úrazu v prípade, že išlo o úraz pracovný (fotokópia)

Každé tlačivo „Oznámenie o poistnej udalosti“, ktorým si klient uplatňuje nárok na poistné plnenie, musí byť podpísané a podpis osoby, ktorá tlačivo vypisuje musí byť overený úradne na matrike u notára alebo zamestnancom spoločnosti KOOPERATIVA,  a.s.  Vienna Insurance Group alebo finančným agentom v sektore poistenia alebo je možné nahradiť overenie podpisu bez vyššie uvedeného identifikovania osoby priložením kópie (skenu) občianskeho preukazu.

Úraz, ktorý zanechal trvalé následky

Nárok na plnenie vzniká:

 • za úraz, ktorý zanechal trvalé následky (funkčného poškodenia, jazvy).
 • Po ustálení trvalých následkov, čo podľa medicínskych poznatkov býva spravidla najskôr rok po úraze. V prípade, že sa trvalé následky neustálili ani do troch rokov odo dňa úrazu, hodnotí sa ich rozsah ku koncu tretieho roka od vzniku úrazu.
 • V zmysle Zásad a tabuliek pre hodnotenie telesných poškodení v úrazovom poistení Tabuľka B – Trvalé následky úrazu (TN).

Ako nahlásiť škodu - poistnú udalosť a potrebné doklady

Ak ste si už uplatňovali nárok na poistné plnenie za úraz a lekár uviedol na tlačive predpoklad zanechania trvalých následkov úrazu, pre posúdenie rozsahu trvalých následkov úrazu:

 • budete predvolaný na lekársku prehliadku alebo
 • budete vyzvaný na doloženie prílohy tlačiva, ktorá Vám bude postúpená spolu s informačným listom (tlačivo musí byť vyplnené odborným lekárom),
 • pre posúdenie trvalých následkov môžete predložiť (najskôr rok od úrazu / najneskôr k 3 roku od úrazu) lekársku správu od odborného lekára s podrobným popisom druhu a rozsahu zanechaných trvalých následkov.

Ak ste si už uplatňovali nárok na poistné plnenie za úraz a lekár na tlačive neuviedol predpoklad zanechania trvalých následkov úrazu, ale napriek tomu Vám zostali trvalé následky úrazu (funkčného rozsahu, jazvy):

 • nahláste písomne poistnú udalosť na tlačive Oznámenie o trvalých následkoch úrazu, vyplňte všetky časti tlačiva, 
 • doplňte príslušné prílohy alebo predložte (najskôr rok od úrazu / najneskôr k 3 roku od úrazu) lekársku správu od odborného lekára s podrobným popisom druhu a rozsahu zanechaných trvalých následkov,  
 • v mene maloletého poisteného tlačivo vyplňuje jeho zákonný zástupca. 

Ak máte na poistnej zmluve dojednané iba riziko trvalých následkov úrazu, nárok na poistné plnenie za trvalé následky si uplatnite:

 • najskôr rok od vzniku úrazu / najneskôr k 3. roku od úrazu:
 • poistnú udalosť nahláste písomne alebo elektronicky na tlačive Oznámenie o trvalých následkoch úrazu
 • v mene maloletého poisteného tlačivo vyplňuje jeho zákonný zástupca
 • doložte všetky lekárske správy z liečenia úrazu (fotokópie) 
 • v prípade, že úraz prešetrovala polícia, predložte policajnú správu (fotokópiu)
 • v prípade, že išlo o pracovný úraz, predložte záznam z pracovného úrazu (fotokópia)
 • pre uplatnenie TN predložte odborným lekárom vyplnenú tú prílohu tlačiva, ktorá sa týka zanechaných trvalých následkov alebo doložte lekársku správu s podrobným popisom druhu a rozsahu zanechaných trvalých následkov (fotokópia)

Každé tlačivo „Oznámenie o poistnej udalosti“, ktorým si klient uplatňuje nárok na poistné plnenie, musí byť podpísané a podpis osoby, ktorá tlačivo vypisuje musí byť overený úradne na matrike u notára alebo zamestnancom spoločnosti KOOPERATIVA,  a.s.  Vienna Insurance Group alebo finančným agentom v sektore poistenia alebo je možné nahradiť overenie podpisu bez vyššie uvedeného identifikovania osoby priložením kópie (skenu) občianskeho preukazu.

 

Dokumenty na stiahnutie

Predzmluvná dokumentácia
Názov dokumentu
Platnosť od
Platnosť do
01. 07. 2024-
KID pre produkt IŽP8 Profi invest_980_01012024
Platnosť od 01. 01. 2024 do 30. 06. 2024
01. 01. 202430. 06. 2024
KIID Prvý realitný fond_28022024
Platnosť od 01. 07. 2024
01. 07. 2024-
01. 01. 2023-
01. 01. 2023-
Štatút Fond Svetové akcie_01012023
Platnosť od 01. 01. 2023
01. 01. 2023-
01. 01. 2023-
01. 01. 2023-
21. 03. 2024-
01. 02. 2024-
Poistné podmienky
Ostatné dokumenty
Názov dokumentu
Platnosť od
Platnosť do
28. 08. 2022-
16. 08. 2022-
14. 06. 2023-
28. 08. 2022-
08. 08. 2023-

Potrebujete
pomôcť?

Telefonický kontakt
+421 2 5729 9999
E-mailový kontakt
Napíšte nám