Auto – Havarijné poistenie

 • Prostredníctvom mobilnej aplikácie KOOPERATIVA. Stiahnite si aplikáciu IOS / ANDROID
 • Elektronicky cez online formulár
 • Telefonicky na čísle +421 2 5729 9999

Pri hlásení škodovej udalosti budete potrebovať nasledovné údaje, prosím, pripravte si ich:

 • číslo poistnej zmluvy, z ktorej škodu hlásite
 • technický preukaz - EČV, VIN kód /číslo karosérie/, továrenská značka, typ, farba, rok výroby
 • dátum a miesto vzniku škody
 • popis vzniku poškodenia a jeho rozsah (konkrétne časti, ktoré sú poškodené)
 • ak je vozidlo nepojazdné presnú adresu uloženia vozidla (miesto, kde je možné vykonať obhliadku).
 • údaje o majiteľovi poškodeného vozidla - rodné číslo, meno, priezvisko, adresa /IČO, názov a sídlo spoločnosti
 • telefonický a emailový kontakt kontaktnej osoby pre riešenie škody.
 • vyplnený záznam o dopravnej nehode, ak škoda vznikla stretom vozidiel (kópia alebo sken) - Záznam o DN
 • veľký technický preukaz (kópia alebo sken)
 • vodičský preukaz vodiča (kópia alebo sken)
 • STK, EK ak je vozidlo staršie ako 4 roky (kópia alebo sken)
 • faktúra, resp. žiadosť o výplatu rozpočtom (originál alebo sken)
 • vyplnené a podpísané tlačivo podľa toho, z ktorého poistenia si škodu uplatňujete - Oznámenie o škodovej udalosti z havarijného poistenia

Doklady môžete doručiť:

 • vo forme príloh formulára pri hlásení škody online
 • e-mailom na adresu likvidaciaNP@koop.sk
 • odovzdanie technikovi pri obhliadke vozidla, resp. partnerskému servisu

doručenie poštou do poisťovne na adresu Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

Výberom vhodného riešenia škody urýchlite proces vybavenia poistnej udalosti.

1) Zmluvný autorizovaný autoservis:

 • za Vás komunikuje priamo s poisťovňou a má možnosť priamo doručovať doklady za opravu Vášho vozidla, ako i ďalšie doklady nevyhnutné k likvidácii Vašej škodovej udalosti do poisťovne
 • servis s obhliadkou škody zabezpečí obhliadku Vášho poškodeného vozidla

2) Autoservisu, ktorý nie je našim zmluvným partnerom (nenachádza sa v zozname autorizovaných autoservisov poisťovne)

Pre správne riešenie poistnej udalosti je nutné zabezpečiť nasledujúcu dokumentáciu:

 • pred zahájením opravy Vášho vozidla si vyžiadajte od autoservisu kalkuláciu nákladov na opravu,
 • porovnajte náklady uvedené v kalkulácii autoservisu s kalkuláciou nákladov, ktorá Vám bude poskytnutá po obhliadke poškodeného vozidla obhliadajúcim technikom,
 • pred zahájením opravy Vášho vozidla informujte autoservis, že k faktúre za opravu budete požadovať nasledovné doklady preukazujúce pôvod, kvalitu, originalitu a hodnotu náhradných dielov použitých pri oprave Vášho vozidla:
  • faktúra od dodávateľa náhradných dielov,
  • dodací list k náhradným dielom,
  • potvrdenie o úhrade, potvrdenie o zaplatení predmetnej faktúry alebo pokladničný blok.

Poisťovňa posúdi možnosť doplatku za použité náhradné diely nad rámec kalkulácie nákladov na opravu na základe obhliadky po oprave vozidla. 

3) Rozpočtom:

Poisťovňa poskytne plnenie na základe výpočtu nákladov na opravu bez potreby dokladovania faktúry za opravu.

V prípade požiadavky o likvidáciu a vyplatenie škody rozpočtom, poisťovňa môže vo výpočte nákladov na opravu zohľadniť ceny náhradných dielov použitých k oprave vozidla na základe predložených dokladov preukazujúcich ich pôvod, kvalitu, originalitu, hodnotu. Pri tomto spôsobe likvidácie škody je potrebné doručiť do poisťovne nasledujúce doklady:

 • faktúra od dodávateľa náhradných dielov,
 • dodací list k náhradným dielom,
 • potvrdenie o úhrade alebo zaplatení predmetnej faktúry, alebo pokladničný blok.

Riešenie škody môžete sledovať cez Stav mojej škody. Zadáte číslo škody, zistíte stav aj informácie o chýbajúcich dokladoch, ktoré cez tlačítko Vložiť môžete ihneď priložiť ku škode.

Vyhnite sa zdržaniu pri riešení škody a papierovačky vybavujte jednoducho online.

 • Elektronicky cez online formulár
 • Osobne na pobočke poisťovne
 • Telefonicky na čísle +421 2 5729 9983, ak sa krádež vozidla stala v zahraničí

Po nahlásení škodovej udalosti či už elektronicky alebo telefonicky, je potrebné zaslať originály nasledovných dokumentov doporučene poštou do poisťovne na adresu Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava:

Po doručení vyššie uvedených dokladov, Vás prosíme, aby ste postupovali podľa ďalších pokynov pracovníkov poisťovne.

Pre vyriešenie poistnej udalosti krádež motorového vozidla je nevyhnutné doručiť do poisťovne Uznesenie o ukončení, resp. prerušení šetrenia z polície a následné vyznačenie blokácie, prípadne vyradenia MV do technického preukazu.

Naše služby pre vás

Nahlásiť škodu

Telefonicky +421 2 5729 9999