Poistné udalosti - Auto

Poistený je povinný písomne oznámiť poistiteľovi vznik ŠU do 15 dní po jej vzniku, ak škoda vznikla na území SR a do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla mimo územia SR.

K vyplnenému tlačivu je potrebné doručiť tieto dokumenty:

 • veľký technický preukaz (kópia alebo sken)
 • vodičský preukaz vodiča (kópia alebo sken)
 • STK, EK ak je vozidlo staršie ako 4 roky (kópia alebo sken)

Vyplnené hlásenie a požadované dokumenty je možné zaslať:

 • Elektronicky cez online formulár
 • Prostredníctvom mobilnej aplikácie KOOPERATIVA. Stiahnite si aplikáciu IOS / ANDROID
 • Doručením tlačiva PZP oznámenie ŠU poisteným na adresu spoločnosti, osobne na pobočku alebo e-mailom na likvidaciaNP@koop.sk

Pri hlásení škodovej udalosti budete potrebovať nasledovné údaje, prosím, pripravte si ich:

 • číslo poistnej zmluvy, z ktorej škodu hlásite
 • technický preukaz - EČV, VIN kód /číslo karosérie/, továrenská značka, typ, farba, rok výroby
 • dátum a miesto vzniku škody
 • popis vzniku poškodenia a jeho rozsah (konkrétne časti, ktoré sú poškodené)
 • ak je vozidlo nepojazdné presnú adresu uloženia vozidla (miesto, kde je možné vykonať obhliadku).
 • údaje o majiteľovi poškodeného vozidla - rodné číslo, meno, priezvisko, adresa /IČO, názov a sídlo spoločnosti
 • telefonický a emailový kontakt kontaktnej osoby pre riešenie škody.
 • vyplnený záznam o dopravnej nehode, ak škoda vznikla stretom vozidiel (kópia alebo sken) - Správa o nehode
 • veľký technický preukaz (kópia alebo sken)
 • vodičský preukaz vodiča (kópia alebo sken)
 • STK, EK ak je vozidlo staršie ako 4 roky (kópia alebo sken)
 • faktúra, resp. žiadosť o výplatu rozpočtom (originál alebo sken)
 • vyplnené a podpísané tlačivo podľa toho, z ktorého poistenia si škodu uplatňujete - PZP Oznámenie škodovej udalosti poškodeným

Výberom vhodného riešenia škody urýchlite proces vybavenia poistnej udalosti.

1) Partnerského autoservisu:

 • za Vás komunikuje priamo s poisťovňou a má možnosť priamo doručovať doklady za opravu Vášho vozidla, ako i ďalšie doklady nevyhnutné k likvidácii Vašej škodovej udalosti do poisťovne
 • servis s obhliadkou škody zabezpečí obhliadku Vášho poškodeného vozidla

2) Autoservisu, ktorý nie je našim zmluvným partnerom (nenachádza sa v zozname zmluvných autoservisov poisťovne)

Pre správne riešenie poistnej udalosti je nutné zabezpečiť nasledujúcu dokumentáciu:

 • pred zahájením opravy Vášho vozidla si vyžiadajte od autoservisu kalkuláciu nákladov na opravu,
 • porovnajte náklady uvedené v kalkulácii autoservisu s kalkuláciou nákladov, ktorá Vám bude poskytnutá po obhliadke poškodeného vozidla obhliadajúcim technikom,
 • pred zahájením opravy Vášho vozidla informujte autoservis, že k faktúre za opravu budete požadovať nasledovné doklady preukazujúce pôvod, kvalitu, originalitu a hodnotu náhradných dielov použitých pri oprave Vášho vozidla:
  • faktúra od dodávateľa náhradných dielov,
  • dodací list k náhradným dielom,
  • potvrdenie o úhrade, potvrdenie o zaplatení predmetnej faktúry, alebo pokladničný blok.

Poisťovňa posúdi možnosť doplatku za použité náhradné diely nad rámec kalkulácie nákladov na opravu na základe obhliadky po oprave vozidla. 

3) Rozpočtom:

Poisťovňa poskytne plnenie na základe výpočtu nákladov na opravu bez potreby dokladovania faktúry za opravu.

V prípade požiadavky o likvidáciu a vyplatenie škody rozpočtom, poisťovňa môže vo výpočte nákladov na opravu zohľadniť ceny náhradných dielov použitých k oprave vozidla na základe predložených dokladov preukazujúcich ich pôvod, kvalitu, originalitu, hodnotu. Pri tomto spôsobe likvidácie škody je potrebné doručiť do poisťovne nasledujúce doklady:

 • faktúra od dodávateľa náhradných dielov,
 • dodací list k náhradným dielom,
 • potvrdenie o úhrade alebo zaplatení predmetnej faktúry, alebo pokladničný blok.

Riešenie škody môžete sledovať cez Stav mojej škody. Zadáte číslo škody, zistíte stav aj informácie o chýbajúcich dokladoch, ktoré cez tlačítko Vložiť môžete ihneď priložiť ku škode.

Vyhnite sa zdržaniu pri riešení škody a papierovačky vybavujte jednoducho online.

Naše služby pre vás

Nahlásiť škodu

Telefonicky +421 2 5729 9999