Poistenie podnikania Profesionál

Vaše podnikanie môže nečakane skončiť aj bez vašej viny

Chráňte sa pred následkami udalostí, ktoré môžu narušiť plynulý chod vášho podnikania. Podnikajte zodpovedne voči sebe, rodine i partnerom s kvalitnou poistkou Profesionál.

Svoje podnikanie si poistite

Poistenie majetku a všeobecenej zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb Profesionál

Poistenie Profesionál sa vzťahuje na poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov a nepodnikateľského sektora (občianske a záujmové združenia, spoločenské, rozpočtové a príspevkové organizácie a občania podnikajúci na rodné číslo).

Poistenie zahŕňa poistné riziká

 • združený živel
 • odcudzenie
 • zničenie skla
 • vandalizmus
 • všeobecná zodpovednosť
 • atmosferické zrážky
 • prepätie alebo podpätie
 • únik vody (vodné/stočné)
 • demontáž, remontáž nepoškodených vecí
 • spätné vystúpenie vody z kanalizačného potrubia
 • búrlivý vietor min. 60 km/h
 • havária rozvodov – oprava / výmena
 • poškodenie zateplenia vonkajšieho plášťa zvieraťom
 • sprejerstvo
 • vypratávacie náklady 

Zároveň máte možnosť si samostatne pripoistiť ďalšie riziká ako:

 • prerušenie prevádzky
 • lom stroja a elektroniky
 • poistenie prepravy

Poistenie všeobecnej zodpovednosti 

 • pripoistenie regresov zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne
 • pripoistenie cudzích vecí prevzatých, vnesených
 • pripoistenie cudzích vecí prenajatých, požičaných, užívaných
 • pripoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku alebo vadne vykonanou prácou
 • čisté finančné škody
 • škody na podzemných a nadzemných vedeniach
 • búracie práce

Výhody

 • flexibilné poistenie s možnosťou nakombinovania (vyskladania) podľa vašich potrieb
 • poistíme vám celý majetok vedený v účtovníctve (hnuteľný, nehnuteľný, zásoby a pod.), ale aj cudzí majetok (napríklad veci prevzaté do opravy alebo veci prenajaté)
 • pre jednotlivé predmety a riziká poistenia si môžete zvoliť rôznu výšku spoluúčasti 
 • jednou poistnou zmluvou môžete poistiť všetky predmety, ktoré je možné na poistnom trhu poistiť a tým zabezpečiť ochranu celého svojho podnikateľského majetku
 • poistnú udalosť môžete nahlásiť telefonicky 24 hodín denne, 7 dní v týždni alebo online pohodlne z domova 

Poistenie si môžete dojednať podľa vašich individuálnych potrieb a prispôsobiť špecifikám vášho podnikania!