Zdravotné poistenie onkochorôb

Poistenie Nádej ponúka potrebné finančné kompenzácie pri výpadku pravidelného príjmu, zvýšených finančných výdavkov spojených s cestovaním k lekárovi a samotnou liečbou. Výšku plnenia poisťovne si určuje klient sám v zmluve.

Finančná podpora v prípade onkodiagnózy

Nádej je zdravotné poistenie onkochorôb, z ktorého poisťovňa, pri diagnostikovaní invazívnej rakoviny, vyplatí klientovi jednorazovo poistné plnenie - zmluvne dojednanú sumu peňazí. Poistenie, súčasne, prostredníctvom voliteľného pripoistenia, poskytuje možnosť konzultácie diagnózy s ďalším lekárom formou „druhého medicínskeho názoru“ vo vybraných celosvetových, špecializovaných odborných zariadeniach. Na jednej zmluve je s rodičom automaticky poistené aj dieťa vo veku 3 - 18 rokov, zadarmo, až do dosiahnutia veku 25 rokov.

ZISTITE VIAC O PRIPOISTENIACH

Výhody

 • vopred známa suma peňazí na výplatu pri diagnostikovaní onkologického ochorenia
 • istota jednorazového vyplatenia zmluvne dohodnutej sumy peňazí vo forme poistného plnenia
 • voliteľná suma peňazí 10 000 eur, 25 000 eur, 50 000 eur, 100 000 eur podľa vlastnej potreby
 • zdokladovanie použitia vyplateného plnenia nie je potrebné
 • zadarmo a automaticky poistná ochrana pre každé dieťa poistenej osoby od 3 rokov až do jeho 25. roku života
 • pripoistenie druhého medicínskeho názoru pre dospelú poistenú osobu za 1,00 eur mesačne
 • zadarmo doplnkové administratívne služby a zmeny súvisiace s poistením (napr. zmena adresy, zmena oprávnenej osoby, zmena spôsobu platenia  poistného, zmena poistných súm pri vybraných rizikách a pod.).
 • možnosť každoročne upraviť výšku poistného o infláciu pre zachovanie reálnej hodnoty vašich peňazí
 • výplata dojednanej poistnej sumy dedičom podľa zákona v prípade úmrtia poisteného na onkologickú chorobu
 • výplata dojednanej poistnej sumy osobám, ktoré poistený uvedie v poistnej zmluve po doložení úmrtného listu
 • vyplatené poistné plnenie nepodlieha zdaneniu a nevstupuje do dedičského konania,
 • zľavy v hlavnom poistení za frekvenciu platenia

Služba druhý medicínsky názor

Poistený má v prípade diagnostikovania onkologickej choroby právo na druhý medicínsky názor. Písomné vyhodnotenie zdravotného stavu na základe zdravotnej dokumentácie poskytne a vyhotoví odborný lekár jedného zo svetových medicínskych centier. Toto písomné stanovisko bude zaslané spolu s liečebným režimom poistenému aj jeho ošetrujúcemu lekárovi.

Vyberte si z pripoistení

 • smrť následkom úrazom
 • trvalé následky úrazu 
 • trvalé následky úrazu s progresívnym plnením 350% 
 • trvalé následky úrazu s progresívnym plnením 500% 
 • čas nevyhnutného liečenia úrazu 
 • denné odškodné za pobyt v nemocnici
 • odškodné za chirurgický zákrok 
 • invalidita s výplatou dôchodku alebo invalidita s výplatou poistnej sumy alebo invalidita komplet
 • oslobodenie od platenia poistného v prípade plnej invalidity
 • pripoistenie dennej dávky v prípade dočasnej práceneschopnosti