S čím potrebujete pomôcť?

Meškanie hromadného dopravného prostriedku

Nahláste škodu online alebo na tlačive, ktoré pošlete emailom na cestovnepoistenie@koop.sk.
K hláseniu priložte doklady:

  • kópia poistnej zmluvy, kópia kartičky cestovného poistenia
  • kópia dokladu o zaplatení poistenia
  • platný cestovný lístok na meškajúci hromadný dopravný prostriedok
  • doklad o meškaní hromadného dopravného prostriedku od dopravcu s uvedením času plánovaného riadneho odchodu (dátum, hodina), plánovaného riadneho príchodu (dátum, hodina), dôvod meškania a času skutočného príchodu (dátum, hodina)

Tlačivá na stiahnutie

Názov dokumentu