S čím potrebujete pomôcť?

Stratená batožina

  • tlačivo Oznámenie škodovej udalosti z poistenia batožiny - poškodenie, strata, krádež 
  • kópia poistnej zmluvy, kópia kartičky cestovného poistenia
  • kópia dokladu o zaplatení poistenia
  • potvrdenie o strate batožiny od leteckej spoločnosti so zoznamom chýbajúcich vecí
  • nadobúdacie doklady ku strateným veciam
  • kópia letenky
  • batožinové lístky
  • čestné prehlásenie, že si klient neuplatňoval nárok na náhradu škody u leteckej spoločnosti /dopravcu

Tlačivá na stiahnutie

Názov dokumentu