S čím potrebujete pomôcť?

Horská záchranná služba

HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Vznik poistnej udalosti je potrebné oznámiť bez zbytočného odkladu poistiteľovi a preukázať nárok na poistné plnenie. Poistený je povinný poskytnúť poistiteľovi všetky doklady potrebné pre posúdenie nároku na vyplatenie poistného plnenia. Poistiteľ poskytuje plnenie priamo Horskej záchrannej službe.