S čím potrebujete pomôcť?

Poškodená batožina

Nahláste škodu online alebo na tlačive, ktoré pošlete emailom na cestovnepoistenie@koop.sk.
K hláseniu priložte doklady:

  • kópia poistnej zmluvy, kópia kartičky cestovného poistenia
  • kópia dokladu o zaplatení poistenia
  • potvrdenie o poškodení batožiny od leteckej spoločnosti PIR
  • fotodokumentácia poškodenej batožiny
  • doklady o kúpe poškodenej veci
  • kópia letenky
  • batožinové lístky
  • čestné prehlásenie, že si klient neuplatňoval nárok na náhradu škody u leteckej spoločnosti /dopravcu
  • v prípade opravy poškodenej batožiny účet za jeho opravu
  • ak je batožina do takej miery poškodená, že nie je možné ju opraviť, originál potvrdenie o neopraviteľnosti

Tlačivá na stiahnutie

Názov dokumentu