S čím potrebujete pomôcť?

Poškodená batožina

 • tlačivo Oznámenie škodovej udalosti z poistenia batožiny - poškodenie, strata, krádež
 • kópia poistnej zmluvy, kópia kartičky cestovného poistenia
 • kópia dokladu o zaplatení poistenia
 • potvrdenie o poškodení batožiny od leteckej spoločnosti PIR
 • fotodokumentácia poškodenej batožiny
 • doklady o kúpe poškodenej veci
 • kópia letenky
 • batožinové lístky
 • čestné prehlásenie, že si klient neuplatňoval nárok na náhradu škody u leteckej spoločnosti /dopravcu
 • v prípade opravy poškodenej batožiny účet za jeho opravu
 • ak je batožina do takej miery poškodená, že nie je možné ju opraviť, originál potvrdenie o neopraviteľnosti

Tlačivá na stiahnutie

Názov dokumentu