S čím potrebujete pomôcť?

Úraz na dovolenke

Ako nahlásiť škodu a požadované doklady:

  • písomne alebo cez online formulár na tlačive Oznámenie o úraze
  • v oznámení uveďte čísla všetkých zmlúv pre prípad úrazu uzavretých s poisťovňou KOOPERATIVA
  • príslušnú časť tlačiva vyplní poistený, v mene maloletého poisteného oznámenie vyplňuje jeho zákonný zástupca
  • doložte všetky lekárske správy z celého priebehu liečby úrazu (fotokópie)
  • policajná správa v prípade, že úraz prešetrovala polícia (fotokópia)
  • záznam z pracovného úrazu v prípade, že išlo o úraz pracovný (fotokópia)

Tlačivo „Oznámenie o poistnej udalosti“, ktorým si klient uplatňuje nárok na poistné plnenie, musí byť podpísané a zároveň priložiť kópiu občianskeho preukazu toho, kto tlačivo vyplnil a podpísal.

Názov dokumentu