S čím potrebujete pomôcť?

Choroba na dovolenke

Nahláste škodu online alebo na tlačive, ktoré pošlete emailom na cestovnepoistenie@koop.sk.
K hláseniu priložte doklady:

  • kópia poistnej zmluvy, kópia kartičky cestovného poistenia
  • kópia dokladu o zaplatení poistenia
  • lekárska správa s uvedenou diagnózou
  • originál faktúry
  • originál dokladu o zaplatení liečebných nákladov v zahraničí
  • doklad o vycestovaní pri poistení k platobným kartám SLSP a celoročnom poistení liečebných nákladov
  • z pripoistenia OSTATNÁ POSKYTNUTÁ POMOC
  • potvrdenie o hospitalizácii
  • doklad o vynaložení nákladov za cestovné lístky/letenku/pohonné hmoty/ubytovanie

Tlačivá na stiahnutie

Názov dokumentu