S čím potrebujete pomôcť?

Vozidlo pokazené na dovolenke

Nahláste škodu online alebo na tlačive, ktoré pošlete emailom na cestovnepoistenie@koop.sk.
K hláseniu priložte doklady:

  • kópia poistnej zmluvy, kópia kartičky cestovného poistenia
  • kópia dokladu o zaplatení poistenia
  • kópia veľkého technického preukazu a vodičského oprávnenia
  • kópia osvedčenia o kontrole technického stavu vozidla
  • policajná správa s uvedením rozsahu poškodenia (ak je príčinou poistnej udalosti dopravná nehoda alebo odcudzenie)
  • originál faktúry za odťah
  • potvrdenie autoservisu o nepojazdnosti vozidla
  • potvrdenie autoservisu o oprave osobného vozidla, s rozpisom vykonaných prác a s uvedením doby opravovania vozidla
  • originál dokladu cestovného lístka (cestovný lístok 2. trieda)
  • alebo originál účtu za hotel

Tlačivá na stiahnutie

Názov dokumentu