S čím potrebujete pomôcť?

Zodpovednosť za škodu

Nahláste škodu online alebo na tlačive, ktoré pošlete emailom na cestovnepoistenie@koop.sk.
K hláseniu priložte doklady:

  • kópia poistnej zmluvy, kópia kartičky cestovného poistenia
  • kópia dokladu o zaplatení poistenia
  • vyhlásenie o prebratí zodpovednosti za spôsobenú škodu
  • vyhlásenie poškodeného
  • originál dokladu o zaplatení za náhradu poškodenej veci (musí ísť o faktúru za konkrétnu náhradnú vec)
  • fotodokumentácia poškodenej veci

Tlačivá na stiahnutie

Názov dokumentu