• Investovanie do fondov

 • Poistenie bez skúmania zdravotného stavu do 60 rokov

 • Pripoistenie až 4 členov rodiny

Predstavenie poistenia

Vedeli ste, že kým vy sa idete zodrať, tak vaše peniaze obvykle nič nerobia? Fakt! Len tak sa tam celé dni povaľujú. Choďte sa pokojne pozrieť. Ale tomu je koniec. Je načase ich poslať do fondov. Tam sa budú obracať jedna radosť. Financie, ktoré vložíte, si vyberiete hneď, ako si odpracujú svoje, a (po)užijete, ako len uznáte za vhodné. 

Výhody produktu: 

 • Možnosť vyššieho zhodnotenia ako na klasických finančných produktoch,
 • hlavný poistený je automaticky poistený na riziko úmrtia,
 • do 60 rokov neskúmame váš zdravotný stav,
 • po ukončení poistnej doby môžete vyplatenú sumu využiť na skvalitnenie svojho života a života svojej rodiny,
 • zmluvou je možné pripoistiť ďalších 4 členov rodiny alebo životného partnera.

Máte záujem?

Benefity

Čo obsahuje investičné poistenie Moja investícia?

Top výhody za cenu jedného poistenia

Základné služby

 • Investičné životné poistenie

Benefit zadarmo

Voliteľné pripoistenia

 • Trvalé následky úrazu
 • Úmrtie
 • Invalidita
 • Závažné ochorenie
 • a ďalšie

Neviete si vybrať?

Telefonický kontakt
+421 2 5729 9999
E-mailový kontakt
Napíšte nám
Pripoistenia

Rozšírte si poistné krytie

S pripoisteniami, ktoré si sami zvolíte

SLUŽBY V CENE

Doplnkové služby

Služby, ktoré máte od nás v každom balíku

Vyberte službu

Program zlomeniny

Plníme 200 EUR za každú aj neúplnú zlomeninu a to za prvé tri zlomeniny, ktoré poistený utrpel počas trvania poistenia. Výplatou poistného plnenia za tretiu zlomeninu pripoistenie zaniká. Pripoistenie získate zadarmo ku trom pripoisteniam (Smrť následkom úrazu, Denné odškodné za pobyt v nemocnici, Trvalé následky úrazu, Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením 350 %, Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením 500 %, Odškodné za chirurgický zákrok, Vážne choroby).

Často kladené otázky

Vaše najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky a odpovede

Do akých fondov môžete investovať v poistení Moja Investícia?

Môžete si vybrať z fondov:

 • ERSTE Fond maximalizovaných výnosov
 • ERSTE Eurový dlhopisový fond
 • ERSTE Aktívne portfólio
 • ERSTE STOCK REAL ESTATE
 • Amundi Funds II – Euro Aggregate Bond
 • Amundi Funds II – European Research
 • Amundi Funds II – U.S. Pioneer Fund
 • Amundi Funds II – Emerging Markets Equity
 • Amundi Funds S. F. – Commodities

Aktuálny stav fondov môžete sledovať tu.

Ako nahlásiť škodu?

Skôr ako nahlásite poistnú udalosť, preštudujte si prosím, aké doklady je nevyhnutné poisťovni predložiť ku konkrétnej poistnej udalosti. Do formulára (tlačiva), ktorý je súčasťou online nahlásenia poistnej udalosti, je nevyhnutné uviesť dáta poistenej (poškodenej) osoby. V prípade, že poistenou (poškodenou) osobou je maloletá osoba, prosíme, uviesť aj údaje zákonného zástupcu poisteného (poškodeného).

Pre nahlásenie poistnej udalosti si pripravte:

 • Číslo poistnej zmluvy poisteného (poškodeného). 
 • Všetky lekárske správy z liečby, hospitalizácie alebo pracovnej neschopnosti a doklady nevyhnutné k nahláseniu poistnej udalosti (povinné doklady k jednotlivým uplatňovaným rizikám sú uvedené v úvode príslušného tlačiva).
 • Tlačivo „Oznámenie o poistnej udalosti“, ktorým si klient uplatňuje nárok na poistné plnenie, musí byť podpísané a zároveň priložiť kópiu občianskeho preukazu toho, kto tlačivo vyplnil a podpísal. Konkrétne tlačivo, postup a požadované doklady nájdete TU

Tlačivo „Oznámenie o poistnej udalosti“ nám môžete zaslať cez ONLINE FORMULÁR alebo písomne na adresu:
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava

Náklady spojené s vypísaním tlačív pre poisťovňu znáša poistený, resp. oprávnená osoba na poistné plnenie.

Onkologické choroby

Nárok na plnenie:

 • nárok na výplatu poistného plnenia vzniká pri diagnostikovaní onkologického ochorenia

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady:

 • písomne na tlačive Oznámenie o vzniku poistnej udalosti z Poistenia pre prípad onkologickej choroby
 • príslušnú časť tlačiva vyplní poistený a časť tlačiva "Správa ošetrujúceho lekára" vyplní ošetrujúci lekár
 • lekárska správa od odborného lekára potvrdzujúca dátum prvotných príznakov ochorenia (fotokópia)
 • lekárska správa z vyšetrení preukazujúce rozvoj ochorenia (fotokópia)
 • prepúšťacia správa z hospitalizácie, príp. hospitalizácií, lekárskych správ z iných vyšetrení (fotokópia)
 • histologické vyšetrenie (fotokópia)
Nevyhnutný liečebný pobyt v nemocnici

Nárok na plnenie

 • vzniká za nevyhnutný liečebný pobyt v nemocnici po uplynutí ochranných lehôt (uvedené v Osobitných poistných podmienkach)

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady:

 • písomne na tlačive Oznámenie o nevyhnutnom liečebnom pobyte v nemocnici
 • oznámenie vyplní poistený, v mene maloletého poisteného oznámenie vyplňuje jeho zákonný zástupca
 • prepúšťacej správy z nemocnice, kde ste boli hospitalizovaný (fotokópia)
Čas nevyhnutného liečenia úrazu

Nárok na plnenie vzniká:
ak čas nevyhnutného liečenia úrazu je dlhší ako 2 týždne (15 dní)

 • plnenie podľa dokumentu Zásady a tabuľky pre hodnotenie telesných poškodení v úrazovom poistení Tabuľka A – Čas nevyhnutného liečenia úrazu

Ako nahlásiť škodu a povinné doklady:

 • písomne na tlačive Oznámenie o úraze
 • v oznámení uveďte čísla všetkých zmlúv pre prípad úrazu uzavretých s poisťovňou KOOPERATIVA
 • príslušnú časť tlačiva vyplní poistený, v mene maloletého poisteného oznámenie vyplňuje jeho zákonný zástupca
 • doložte všetky lekárske správy z celého priebehu liečby úrazu (fotokópie)
 • policajná správa v prípade, že úraz prešetrovala polícia (fotokópia)
 • záznam z pracovného úrazu v prípade, že išlo o úraz pracovný (fotokópia)

Každé tlačivo „Oznámenie o poistnej udalosti“, ktorým si klient uplatňuje nárok na poistné plnenie, musí byť podpísané a podpis osoby, ktorá tlačivo vypisuje musí byť overený úradne na matrike u notára alebo zamestnancom spoločnosti KOOPERATIVA,  a.s.  Vienna Insurance Group alebo finančným agentom v sektore poistenia alebo je možné nahradiť overenie podpisu bez vyššie uvedeného identifikovania osoby priložením kópie (skenu) občianskeho preukazu.

Dokumenty na stiahnutie

Predzmluvná dokumentácia
Názov dokumentu
Platnosť od
Platnosť do
01. 07. 2024-
KID pre produkt IŽP7 Moja investícia 1074_21032024
Platnosť od 21. 03. 2024 do 30. 06. 2024
21. 03. 202430. 06. 2024
KIID Prvý realitný fond_28022024
Platnosť od 01. 07. 2024
01. 07. 2024-
26. 01. 2024-
26. 01. 2024-
26. 01. 2024-
15. 03. 2024-
15. 03. 2024-
15. 03. 2024-
15. 03. 2024-
29. 03. 2024-
KIID Erste bond Danubia_29062023
Platnosť od 29. 06. 2023
29. 06. 2023-
KIID ERSTE STOCK REAL ESTATE_09102023
Platnosť od 21. 03. 2024
21. 03. 2024-
01. 01. 2023-
01. 01. 2023-
28. 02. 2024-
28. 02. 2024-
28. 02. 2024-
28. 02. 2024-
01. 01. 2023-
01. 01. 2023-
01. 01. 2023-
01. 01. 2023-
21. 03. 2024-
01. 02. 2024-
Poistné podmienky
Názov dokumentu
Platnosť od
Platnosť do
01. 01. 2023-
01. 03. 2024-
Ostatné dokumenty
Názov dokumentu
Platnosť od
Platnosť do
28. 08. 2022-
16. 08. 2022-
14. 06. 2023-
28. 08. 2022-
08. 08. 2023-

Potrebujete
pomôcť?

Telefonický kontakt
+421 2 5729 9999
E-mailový kontakt
Napíšte nám