S čím potrebujete pomôcť?

Pohrebné náklady v poistení Skoré uzdravenie

Nárok na plnenie

  • pri úmrtí poistenej osoby

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady

  • písomne na tlačive Oznámenie o poistnej udalosti – pohrebné náklady produkt Skoré uzdravenie, pričom podpis má byť úradne overený
  • oznámenie vyplní oprávnená osoba/osoby určené v poistnej zmluve na výplatu poistného plnenia pri úmrtí poisteného 
  • ak v poistnej v zmluve oprávnená osoba nebola určená, oznámenie vyplní osoba podľa § 817 Obč. zákonníka(manžel/manželka poisteného, a ak ho niet, deti poisteného, ak ich niet rodičia poisteného, a ak ich niet ďalšie osoby § 817 Obč. zákonníka)
  • za maloletú oprávnenú osobu vyplňuje tlačivo jej zákonný zástupca
  • úmrtný list (fotokópia)

Tlačivá na stiahnutie

Názov dokumentu