S čím potrebujete pomôcť?

Operačný zákrok v poistení Skoré uzdravenie

Nárok na plnenie:

  • poistnou udalosťou je operačný zákrok z dôvodu choroby alebo úrazu, ktorý vznikol po prvýkrát po dátume začiatku poistenia a po uplynutí ochranných lehôt

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady:

  • písomne na tlačive Oznámenie o vzniku poistnej udalosti z individuálneho zdravotného poistenia pre prípad operačného zákroku - Produkt Skoré uzdravenie
  • príslušnú časť tlačiva vyplní poistený, v mene maloletého poisteného oznámenie vyplňuje jeho zákonný zástupca
  • časť tlačiva "Správa ošetrujúceho lekára" vyplnená ošetrujúcim lekárom, musí obsahovať dátum diagnostikovania ochorenia, v dôsledku ktorého bol zákrok vykonaný
  • operačný nález z vykonaného operačného zákroku, príp. prepúšťacia správa z hospitalizácie, histologický nález (fotokópia)
  • správa z vyšetrovania v prípade, že udalosť prešetrovala polícia (fotokópia)

Tlačivá na stiahnutie

Názov dokumentu