S čím potrebujete pomôcť?

Čas nevyhnutného liečenia úrazu

Nárok na plnenie vzniká:
ak čas nevyhnutného liečenia úrazu je dlhší ako 2 týždne (15 dní)

  • plnenie podľa dokumentu Zásady a tabuľky pre hodnotenie telesných poškodení v úrazovom poistení Tabuľka A – Čas nevyhnutného liečenia úrazu

Ako nahlásiť škodu a povinné doklady:

  • písomne na tlačive Oznámenie o úraze
  • v oznámení uveďte čísla všetkých zmlúv pre prípad úrazu uzavretých s poisťovňou KOOPERATIVA
  • príslušnú časť tlačiva vyplní poistený, v mene maloletého poisteného oznámenie vyplňuje jeho zákonný zástupca
  • doložte všetky lekárske správy z celého priebehu liečby úrazu (fotokópie)
  • policajná správa v prípade, že úraz prešetrovala polícia (fotokópia)
  • záznam z pracovného úrazu v prípade, že išlo o úraz pracovný (fotokópia)

Každé tlačivo „Oznámenie o poistnej udalosti“, ktorým si klient uplatňuje nárok na poistné plnenie, musí byť podpísané a podpis osoby, ktorá tlačivo vypisuje musí byť overený úradne na matrike u notára alebo zamestnancom spoločnosti KOOPERATIVA,  a.s.  Vienna Insurance Group alebo finančným agentom v sektore poistenia alebo je možné nahradiť overenie podpisu bez vyššie uvedeného identifikovania osoby priložením kópie (skenu) občianskeho preukazu.

Tlačivá na stiahnutie

Názov dokumentu