S čím potrebujete pomôcť?

Vážna choroba

Nárok na plnenie:

  • poistnou udalosťou je ochorenie – vážna choroba definovaná v poistných podmienkach

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady:

  • písomne na tlačive Oznámenie o vzniku poistnej udalosti z pripoistenia vážnych chorôb
  • príslušnú časť tlačiva vyplní poistený, v mene maloletého poisteného oznámenie vyplňuje jeho zákonný zástupca
  • časť tlačiva "Správa ošetrujúceho lekára" vyplnená ošetrujúcim lekárom, musí obsahovať dátum diagnostikovania vážneho ochorenia
  • lekárska správa z prvého vyšetrenia a diagnostikovania ochorenia (fotokópia)
  • prepúšťacia správa z hospitalizácie, resp. hospitalizácií v dôsledku vážnej choroby (fotokópia)

Tlačivá na stiahnutie

Názov dokumentu