S čím potrebujete pomôcť?

Denná dávka v prípade dočasnej práceneschopnosti

Nárok na plnenie:

  • počas trvania nepretržitej práceneschopnosti po uplynutí čakacej lehoty

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady:

  • písomne na tlačive Oznámenie o vzniku nepretržitej pracovnej neschopnosti – denná dávka pre prípad dočasnej práceneschopnosti
  • príslušnú časť tlačiva vyplní poistený
  • časť tlačiva "Potvrdenie ošetrujúceho lekára" vyplní ošetrujúci lekár, uvedie všetky diagnózy, pre ktoré ste sa počas práceneschopnosti liečili 
  • časť tlačiva "Potvrdenie zamestnávateľa" vyplní zamestnávateľ, prípadne vy ako osoba SZČO, DNPO
  • v prípade, že ste SZČO, DNPO predložte doklad o poberaní nemocenských dávok počas obdobia práceneschopnosti zo Sociálnej poisťovne
  • doklad „Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti“ (fotokópia)
  • lekárske správy z celého priebehu liečby počas práceneschopnosti (fotokópia)

Tlačivá na stiahnutie

Názov dokumentu