S čím potrebujete pomôcť?

Pracovná neschopnosť v poistení dlžníka úveru

Nárok na plnenie:

  • vzniká v prípade, ak práceneschopnosť trvá dlhšie ako 2 mesiace

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady:

  • písomne na tlačive Oznámenie o vzniku nepretržitej pracovnej neschopnosti v poistení dlžníka úveru
  • príslušnú časť tlačiva vyplní poistený
  • časť tlačiva "Potvrdenie ošetrujúceho lekára" vyplní ošetrujúci lekár
  • časť tlačiva "Potvrdenie zamestnávateľa" vyplní zamestnávateľ
  • časť tlačiva " Údaje o úvere a pôžičke" vyplnení poskytovateľ úveru o výške a periodicite splátok
  • prípade dlhodobej práceneschopnosti a poskytnutia "zálohových platieb" (preddavku), potrebné doklady je nutné predkladať mesačne vždy k výročnému dňu vzniku nároku

Tlačivá na stiahnutie

Názov dokumentu