S čím potrebujete pomôcť?

Oslobodenie od platenia poistného v dôchodkovom poistení

Nárok na plnenie:

  • oslobodenie od platenia poistného v dôchodkovom poistení, ak pracovná neschopnosť trvala dlhšie ako 3 týždne
  • plnenie je vo forme vrátenia zaplateného poistného
  • nárok na poistné plnenie vzniká poistníkovi

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady:

  • v dôchodkovom poistení písomne na tlačive Dôchodkové poistenie – oznámenie o dočasnej pracovnej neschopnosti s nárokom na vrátenie poistného pri oslobodení od platenia poistného
  • v ostatných poisteniach na tlačive Oznámenie o dočasnej pracovnej neschopnosti s nárokom na vrátenie poistného pri oslobodení od platenia poistného
  • oznámenie vyplní poistený
  • doklad „Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti“ (fotokópia)
  • v prípade, že nebola pracovná neschopnosť vystavená, tlačivo je potrebné vyplniť ošetrujúcim lekárom a uviesť dôvod nevystavenia pracovnej neschopnosti

Tlačivá na stiahnutie

Názov dokumentu