S čím potrebujete pomôcť?

Zdravotnícke pomôcky

Nárok na plnenie:

  • nárok na výplatu plnenia pri predpísaní zdravotníckej pomôcky – okuliare, načúvací prístroj a ortopedické topánky

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady:

  • písomne na tlačive Oznámenie o vzniku poistnej udalosti z pripoistenia zdravotníckych pomôcok
  • príslušnú časť tlačiva vyplní poistený
  • časť tlačiva "Správa ošetrujúceho lekára" vyplní ošetrujúci lekár
  • lekársky predpis vystavený odborným lekárom - recept (fotokópia)
  • lekárska správa od odborného lekára potvrdzujúca dátum zmeny zdravotného stavu (fotokópia)
  • pokladničný doklad preukazujúci vyzdvihnutie si predpísanej zdravotníckej pomôcky v špecializovanej zdravotníckej predajni (fotokópia)

Tlačivá na stiahnutie

Názov dokumentu