S čím potrebujete pomôcť?

Invalidný dôchodok

Nárok na plnenie:

  • za invalidný dôchodok priznaný poistenej osobe Sociálnou poisťovňou po uplynutí ochrannej lehoty 2 roky od začiatku poistenia (ak je príčinou invalidity choroba) a po uplynutí všeobecnej ochrannej lehoty (ak je príčinou invalidity úraz)
  • za podmienky, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70%
  • podľa druhu dojednaného rizika vzniká nárok na oslobodenie od platenia poistného alebo na výplatu poistnej sumy za invaliditu za splnenia podmienok uvedených vyššie

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady:

  • písomne na tlačive Oznámenie o priznaní invalidného dôchodku
  • oznámenie vyplní poistený
  • rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku z ústredia Sociálnej poisťovne
  • súčasne je potrebné predložiť aj dokument „Lekárska správa - zápisnica“ z rokovania posudkovej komisie

Tlačivá na stiahnutie

Názov dokumentu