S čím potrebujete pomôcť?

Strata schopnosti viesť motorové vozidlo v poistení Vodič Plus

Nárok na plnenie:

  • ak nastane jedna z nižšie popisovaných situácií:
  • poistnou udalosťou je vznik jednej zo zoznamu chorôb uvedených v poistnej zmluve
  • alebo strata vodičského oprávnenia z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady:

  • písomne na tlačive Oznámenie o vzniku poistnej udalosti z poistenia Vodič plus pre prípad straty schopnosti viesť motorové vozidlo
  • príslušnú časť tlačiva vyplní poistený
  • časť tlačiva "Správa ošetrujúceho lekára" vyplnená ošetrujúcim lekárom, musí obsahovať dátum diagnostikovania vážneho ochorenia alebo dôvod odobratia vodičského oprávnenia
  • lekárska správa z prvého vyšetrenia, ktorým bola choroba diagnostikovaná alebo lekárska správa, ktorá potvrdzuje dôvod odobratia vodičského oprávnenia
  • doklad vystavený lekárom z dôvodu odobratia vodičského oprávnenia
  • doklad vystavený príslušným orgánom polície z dôvodu odobratia vodičského oprávnenia

Tlačivá na stiahnutie

Názov dokumentu