S čím potrebujete pomôcť?

Dentálna hygiena a rozšírené krvné testy

Nárok na plnenie a ako nahlásiť škodu:

  • na tlačive Žiadosť o preplatenie benefitu Dentálna hygiena a Rozšírené krvné testy, kde je potrebné vyplniť všetky požadované údaje.

Benefit dentálna hygiena :

  • Ak má poistený dojednané pripoistenie „Odškodné za chirurgický zákrok“ pri splnení podmienky stanovenej výšky poistnej sumy, vznikne poistenému nárok na preplácanie dentálnej hygieny do výšky 50 Eur ročne, maximálne však do výšky 200 Eur za celú poistnú dobu. 
  • Podkladom k vzniku nároku na poistné plnenie za benefit dentálna hygiena je predložený doklad potvrdený odborným lekárom, z ktorého jednoznačne vyplýva, že suma bola zaplatená za vykonanie dentálnej hygieny.

Benefit rozšírené krvné testy:

  • Podkladom k vzniku nároku na poistné plnenie za benefit rozšírené krvné testy je predložená lekárska správa o vykonaných rozšírených krvných testoch, potvrdená lekárom alebo lekárskym zariadením, ktoré testy vykonalo a súčasne doložený príjmový pokladničný doklad alebo iný doklad o zaplatení sumy za rozšírené krvné testy.

Tlačivá na stiahnutie

Názov dokumentu