Poistné udalosti - Život a úraz

Skôr ako nahlásite poistnú udalosť online, preštudujte si prosím, aké doklady je nevyhnutné poisťovni predložiť, ku konkrétnej poistnej udalosti. Do formuláru, ktorý je súčasťou online nahlásenia škody je nevyhnutné uviesť dáta poistenej (poškodenej) osoby. V prípade, že poistenou osobou je maloletá osoba, ako email a tel. číslo, prosíme, uviesť email a tel. číslo zákonného zástupcu poisteného.

Zároveň si pripravte:
1. číslo poistnej zmluvy poisteného,
2. vyplnené tlačivo poisťovne a kópiu (sken, fotku..) občianskeho preukazu osoby, ktorá tlačivo vyplnila a podpísala
3. lekárske správy a doklady nevyhnutné k nahláseniu poistnej udalosti (sú uvedené na príslušnom tlačive, prípadne na stránke nižšie).

Každé tlačivo „oznámenie o poistnej udalosti“, ktorým si klient uplatňuje nárok na poistné plnenie, musí byť podpísané a podpis osoby, ktorá tlačivo vypisuje má byť overený úradne na matrike u notára alebo zamestnancom spoločnosti KOOPERATIVA, a.s. Vienna Insurance Group, alebo finančným agentom v sektore poistenia. Poistnú udalosť je možné však nahlásiť na tlačive poisťovne aj bez vyššie uvedeného identifikovania osoby pokiaľ ten, kto tlačivo vyplnil a podpísal, vrátane pokynov k výplate poistného plnenia, priložil aj kópiu svojho občianskeho preukazu alebo iného dokladu svojej totožnosti

Nahlásenie na príslušnom tlačive „oznámenie o poistnej udalosti“ ONLINE alebo písomne na adrese:
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava

Náklady spojené s vypísaním tlačív pre poisťovňu znáša poistený, resp. oprávnená osoba na poistné plnenie.

Nárok na plnenie

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady

 • písomne na tlačive Oznámenie o úraze
 • v oznámení uveďte čísla všetkých zmlúv pre prípad úrazu uzavretých s poisťovňou KOOPERATIVA
 • príslušnú časť tlačiva vyplní poistený, v mene maloletého poisteného oznámenie vyplňuje jeho zákonný zástupca
 • časť tlačiva „Správa ošetrujúceho lekára“ môže vyplniť i Váš ošetrujúci lekár (vyplnenie tlačiva lekárom môžete nahradiť fotokópiami lekárskych správ z celého priebehu liečby)
 • lekárske správy z celého priebehu liečby úrazu (fotokópie)
 • policajná správa v prípade, že úraz prešetrovala polícia (fotokópia)
 • záznam z pracovného úrazu v prípade, že išlo o úraz pracovný (fotokópia)

Nárok na plnenie

 • za úraz, ktorý zanechal trvalé následky (poznamenávame, že nárok na plnenie za trvalé následky úrazu vzniká po ustálení ich rozsahu, čo podľa medicínskych poznatkov býva spravidla rok po úraze. V prípade, že sa neustáli ani do troch rokov odo dňa úrazu, hodnotí sa ich rozsah ku koncu tejto lehoty).
 • Zásady a tabuľky pre hodnotenie telesných poškodení v úrazovom poistení

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady

Ak ste si už uplatňovali úraz – čas nevyhnutného liečenia úrazu a lekár uviedol zanechanie trvalého následku úrazu, podľa charakteru trvalých následkov: 

 • budete vyzvaný na lekársku prehliadku alebo
 • ste boli informovaný a vyzvaný o doloženie tlačiva vyplneného lekárom po roku od úrazu, ktoré vám bolo zaslané

Ak ste si už uplatňovali úraz – čas nevyhnutného liečenia úrazu a lekár nepredpokladal, že vám úraz trvalý následok zanechá:

 • poistnú udalosť nahláste písomne na tlačive Oznámenie o trvalých následkoch úrazu
 • príslušnú časť tlačiva vyplní poistený, v mene maloletého poisteného oznámenie vyplňuje jeho zákonný zástupca
 • priložte aktuálnu lekársku správu z ošetrenia úrazu a lekársku správu o druhu a rozsahu zanechaných trvalých následkov 

Ak ste si úraz (čas nevyhnutného liečenia úrazu) doteraz neuplatňovali alebo máte dojednané iba riziko trvalých následkov úrazu:

 • nárok vzniká najskôr rok od vzniku úrazu
 • škodu nahláste písomne na tlačive Oznámenie o trvalých následkoch úrazu
 • príslušnú časť tlačiva vyplní poistený, v mene maloletého poisteného oznámenie vyplňuje jeho zákonný zástupca
 • predložte tlačivo svojmu ošetrujúcemu lekárovi na vyplnenie požadovaných údajov
 • doložte všetky lekárske správy z liečenia úrazu (fotokópie)
 • lekársku správu s popisom rozsahu trvalých následkov (fotokópia)
 • alebo predložte ošetrujúcim lekárom vyplnenú tú prílohu tlačiva, ktorá sa týka zanechaných trvalých následkov
 • policajná správa v prípade, že úraz prešetrovala polícia (fotokópia)
 • záznam z pracovného úrazu v prípade, že išlo o úraz pracovný (fotokópia)

Nárok na plnenie

 • za invalidný dôchodok priznaný poistenej osobe Sociálnou poisťovňou po uplynutí ochrannej lehoty 2 roky od začiatku poistenia (ak je príčinou invalidity choroba) a po uplynutí všeobecnej ochrannej lehoty (ak je príčinou invalidity úraz)
 • za podmienky, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70%
 • podľa druhu dojednaného rizika vzniká nárok na oslobodenie od platenia poistného alebo na výplatu poistnej sumy za invaliditu za splnenia podmienok uvedených vyššie

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady

 • písomne na tlačive Oznámenie o priznaní invalidného dôchodku
 • oznámenie vyplní poistený
 • Rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku z ústredia Sociálnej poisťovne
 • súčasne je potrebné predložiť aj dokument „Lekárska správa - zápisnica“ z rokovania posudkovej komisie

Nárok na plnenie

 • vzniká za nevyhnutný liečebný pobyt v nemocnici po uplynutí ochranných lehôt (uvedené v Osobitných poistných podmienkach)

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady

Nárok na plnenie

 • pri úmrtí poistenej osoby

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady

 • písomne na tlačive Oznámenie o úmrtí poisteného, pričom podpis oprávnenej osoby / osôb musí byť overený v zmysle požiadavky uvedenej na tlačive
 • oznámenie vyplní oprávnená osoba / osoby určené v poistnej zmluve na výplatu poistného plnenia pri úmrtí poisteného
 • ak v poistnej v zmluve oprávnená osoba nebola určená, oznámenie vyplní osoba podľa § 817 Obč. zákonníka (manžel/manželka poisteného, a ak ho niet, deti poisteného, ak ich niet rodičia poisteného, a ak ich niet ďalšie osoby § 817 Obč. zákonníka)
 • za maloletú oprávnenú osobu vyplňuje tlačivo jej zákonný zástupca
 • list o prehliadke mŕtveho (fotokópia)
 • úmrtný list (fotokópia)
 • správa z polície v prípade, že úmrtie prešetrovala polícia (fotokópia)

Nepovinné doklady, ktoré pomôžu urýchliť výplatu poistného plnenia:

 • prepúšťacia správa z nemocnice, v prípade, že klient zomrel v nemocnici
 • úradne overený preklad správ, v prípade, že klient zomrel v zahraničí
 • doklad o dedičoch ak klient neurčil na zmluve oprávnenú osobu

Nárok na plnenie

 • pri úmrtí poistenej osoby

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady

 • písomne na tlačive Oznámenie o poistnej udalosti – pohrebné náklady produkt Skoré uzdravenie, pričom podpis má byť úradne overený
 • oznámenie vyplní oprávnená osoba/osoby určené v poistnej zmluve na výplatu poistného plnenia pri úmrtí poisteného 
 • ak v poistnej v zmluve oprávnená osoba nebola určená, oznámenie vyplní osoba podľa § 817 Obč. zákonníka(manžel/manželka poisteného, a ak ho niet, deti poisteného, ak ich niet rodičia poisteného, a ak ich niet ďalšie osoby § 817 Obč. zákonníka)
 • za maloletú oprávnenú osobu vyplňuje tlačivo jej zákonný zástupca
 • úmrtný list (fotokópia)

Nárok na plnenie

 • pri narodení dieťaťa v produkte Ľahká budúcnosť, resp. Šťastná rodina

Ako nahlásiť poistnú udalosť a potrebné doklady

Nárok na plnenie

 • pri narodení dieťaťa v produkte Skoré uzdravenie

Ako nahlásiť poistnú udalosť a potrebné doklady

Nárok na plnenie

 • za sobáš poisteného dieťaťa
 • po dovŕšení 18. roku, poisťovňa vyplatí dohodnutú sumu poistenému dieťaťu

Ako nahlásiť poistnú udalosť a potrebné doklady

Nárok na plnenie

 • poistnou udalosťou je chirurgický zákrok z dôvodu choroby alebo úrazu, ktorý vznikol po prvýkrát po dátume začiatku pripoistenia a po uplynutí ochranných lehôt

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady

 • písomne na tlačive Oznámenie o vzniku poistnej udalosti z pripoistenia chirurgického zákroku
 • príslušnú časť tlačiva vyplní poistený, v mene maloletého poisteného oznámenie vyplňuje jeho zákonný zástupca
 • časť tlačiva "Správa ošetrujúceho lekára" vyplnená ošetrujúcim lekárom, musí obsahovať dátum diagnostikovania ochorenia, v dôsledku ktorého bol zákrok vykonaný
 • operačný nález z vykonaného chirurgického zákroku, prípadne prepúšťacia správa z hospitalizácie, histologický nález (fotokópia)
 • správa z vyšetrovania v prípade, že úraz prešetrovala polícia (fotokópia)

Nárok na plnenie

 • poistnou udalosťou je operačný zákrok z dôvodu choroby alebo úrazu, ktorý vznikol po prvýkrát po dátume začiatku poistenia a po uplynutí ochranných lehôt

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady

Nárok na plnenie

 • poistnou udalosťou je ochorenie – vážna choroba definovaná v poistných podmienkach

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady

 • písomne na tlačive Oznámenie o vzniku poistnej udalosti z pripoistenia vážnych chorôb
 • príslušnú časť tlačiva vyplní poistený, v mene maloletého poisteného oznámenie vyplňuje jeho zákonný zástupca
 • časť tlačiva "Správa ošetrujúceho lekára" vyplnená ošetrujúcim lekárom, musí obsahovať dátum diagnostikovania vážneho ochorenia
 • lekárska správa z prvého vyšetrenia a diagnostikovania ochorenia (fotokópia)
 • prepúšťacia správa z hospitalizácie, resp. hospitalizácií v dôsledku vážnej choroby (fotokópia)

Nárok na plnenie

 • ak nastane jedna z nižšie popisovaných situácií:
 • poistnou udalosťou je vznik jednej zo zoznamu chorôb uvedených v poistnej zmluve
 • alebo strata vodičského oprávnenia z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady

 • písomne na tlačive Oznámenie o vzniku poistnej udalosti z poistenia Vodič plus pre prípad straty schopnosti viesť motorové vozidlo
 • príslušnú časť tlačiva vyplní poistený
 • časť tlačiva "Správa ošetrujúceho lekára" vyplnená ošetrujúcim lekárom, musí obsahovať dátum diagnostikovania vážneho ochorenia alebo dôvod odobratia vodičského oprávnenia
 • lekárska správa z prvého vyšetrenia, ktorým bola choroba diagnostikovaná alebo lekárska správa, ktorá potvrdzuje dôvod odobratia vodičského oprávnenia
 • doklad vystavený lekárom z dôvodu odobratia vodičského oprávnenia
 • doklad vystavený príslušným orgánom polície z dôvodu odobratia vodičského oprávnenia

Nárok na plnenie

 • počas trvania nepretržitej práceneschopnosti po uplynutí čakacej lehoty

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady

 • písomne na tlačive Oznámenie o vzniku nepretržitej pracovnej neschopnosti – denná dávka pre prípad dočasnej práceneschopnosti
 • príslušnú časť tlačiva vyplní poistený
 • časť tlačiva "Potvrdenie ošetrujúceho lekára" vyplní ošetrujúci lekár, uvedie všetky diagnózy, pre ktoré ste sa počas práceneschopnosti liečili 
 • časť tlačiva "Potvrdenie zamestnávateľa" vyplní zamestnávateľ, prípadne Vy ako osoba SZČO, DNPO
 • v prípade, že ste SZČO, DNPO predložte doklad o poberaní nemocenských dávok počas obdobia práceneschopnosti zo Sociálnej poisťovne
 • doklad „Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti“ (fotokópia)
 • lekárske správy z celého priebehu liečby počas práceneschopnosti (fotokópia)

Nárok na plnenie

 • vzniká v prípade, ak práceneschopnosť trvá dlhšie ako 2 mesiace

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady

 • písomne na tlačive Oznámenie o vzniku nepretržitej pracovnej neschopnosti v poistení dlžníka úveru
 • príslušnú časť tlačiva vyplní poistený
 • časť tlačiva "Potvrdenie ošetrujúceho lekára" vyplní ošetrujúci lekár
 • časť tlačiva "Potvrdenie zamestnávateľa" vyplní zamestnávateľ
 • časť tlačiva " Údaje o úvere a pôžičke" vyplnení poskytovateľ úveru o výške a periodicite splátok
 • prípade dlhodobej práceneschopnosti a poskytnutia "zálohových platieb" (preddavku), potrebné doklady je nutné predkladať mesačne vždy k výročnému dňu vzniku nároku

Nárok na plnenie

 • oslobodenie od platenia poistného v dôchodkovom poistení, ak pracovná neschopnosť trvala dlhšie ako 3 týždne
 • plnenie je vo forme vrátenia zaplateného poistného
 • nárok na poistné plnenie vzniká poistníkovi

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady

Nárok na plnenie

 • nárok na premostenie príjmu v prípade straty zamestnania v dôchodkovom poistení

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady

Nárok na plnenie

 • nárok na výplatu plnenia pri predpísaní zdravotníckej pomôcky – okuliare, načúvací prístroj a ortopedické topánky

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady

 • písomne na tlačive Oznámenie o vzniku poistnej udalosti z pripoistenia zdravotníckych pomôcok
 • príslušnú časť tlačiva vyplní poistený
 • časť tlačiva "Správa ošetrujúceho lekára" vyplní ošetrujúci lekár
 • lekársky predpis vystavený odborným lekárom - recept (fotokópia)
 • lekárska správa od odborného lekára potvrdzujúca dátum zmeny zdravotného stavu (fotokópia)
 • pokladničný doklad preukazujúci vyzdvihnutie si predpísanej zdravotníckej pomôcky v špecializovanej zdravotníckej predajni (fotokópia)

Nárok na plnenie

 • nárok na výplatu poistného plnenia vzniká pri diagnostikovaní onkologického ochorenia

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady

 • písomne na tlačive Oznámenie o vzniku poistnej udalosti z Poistenia pre prípad onkologickej choroby
 • príslušnú časť tlačiva vyplní poistenýačasť tlačiva "Správa ošetrujúceho lekára" vyplní ošetrujúci lekár
 • lekárska správa od odborného lekára potvrdzujúca dátum prvotných príznakov ochorenia (fotokópia)
 • lekárska správa z vyšetrení preukazujúce rozvoj ochorenia (fotokópia)
 • prepúšťacia správa z hospitalizácie, príp. hospitalizácií, lekárskych správ z iných vyšetrení (fotokópia)
 • histologické vyšetrenie (fotokópia)

Nárok na plnenie a ako nahlásiť škodu

Benefit dentálna hygiena 

 • Ak má poistený dojednané pripoistenie „Odškodné za chirurgický zákrok“ pri splnení podmienky stanovenej výšky poistnej sumy, vznikne poistenému nárok na preplácanie dentálnej hygieny do výšky 50 Eur ročne, maximálne však do výšky 200 Eur za celú poistnú dobu. 
 • Podkladom k vzniku nároku na poistné plnenie za benefit dentálna hygiena je predložený doklad potvrdený odborným lekárom, z ktorého jednoznačne vyplýva, že suma bola zaplatená za vykonanie dentálnej hygieny.

Benefit rozšírené krvné testy

 • Podkladom k vzniku nároku na poistné plnenie za benefit rozšírené krvné testy je predložená lekárska správa o vykonaných rozšírených krvných testoch, potvrdená lekárom alebo lekárskym zariadením, ktoré testy vykonalo a súčasne doložený príjmový pokladničný doklad alebo iný doklad o zaplatení sumy za rozšírené krvné testy.

Naše služby pre vás

Nahlásiť škodu

Telefonicky +421 2 5729 9999
Poštou Štefanovičova 4
816 23 Bratislava