Pripoistenia

Jednotlivé poistenia si môžete rozšíriť prostredníctvom pripoistení.

Súčasťou pripoistenia vážnych chorôb je aj Služba Druhý medicínsky názor pre overenie správnosti vážnej diagnózy a navrhnutej liečby, ktorú stanovili lekári na Slovensku. O stanovisko môžete požiadať nezávislých špecialistov v zahraničí a to aj viackrát počas svojho poistenia.

Predmet poistenia a poistné riziká Variant Kapitál Skoré uzdravenie Moja investícia Profi komplet Nádej
Smrť následkom úrazu
Trvalé následky úrazu
Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením 350%
Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením 500%
Čas nevyhnutného liečenia úrazu
Denné odškodné za pobyt v nemocnici
Invalidita s výplatou dôchodku alebo invalidita s výplatou poistnej sumy alebo invalidita komplet
Pripoistenie vážnych chorôb, vrátane druhého medicínskeho názoru    
Pripoistenie onkologických chorôb  
Oslobodenie od platenia poistného v prípade plnej invalidity
Druhý medicínsky názor - povinná súčasť poistenia        
Odškodné za chirurgický zákrok  
Pripoistenie dennej dávky v prípade dočasnej práceneschopnosti
Dočasné životné pripoistenie pre prípad smrti      
Dočasné životné pripoistenie pre prípad úmrtia s klesajúcou poistnou sumou    
Pripoistenie vážnych chorôb dieťaťa, vrátane druhého medicínskeho názoru    

Vyberte si z ponuky životného poistenia a pripoistení:

Smrť následkom úrazu

Ak poistený zomrie následkom úrazu, ktorý nastal v dobe trvania poistenia, poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe (osobám) dojednanú poistnú sumu pre prípad smrti následkom úrazu. 

Trvalé následky úrazu

Ak zanechá úraz, ktorý nastal v dobe trvania poistenia trvalé následky, bude po ich ustálení vyplatených toľko percent z poistnej sumy, koľkým percentám zodpovedá rozsah trvalých následkov po ich ustálení v hodnotení podľa tabuľky B v  v dokumente "Zásady a tabuľky pre hodnotenie telesných poškodení v úrazovom poistení" poisťovne Kooperativa, a.s. Vienna Insurance platnej v čase vzniku úrazu. Dokument je klientom dostupný na internetovej stránke poisťovne www.koop.sk v časti Povinné informácie.  

Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením 350%

Ak zanechá úraz, ktorý nastal v dobe trvania poistenia, trvalé následky, bude po ich ustálení vyplatená poistenému percentuálnu časť z dojednanej poistnej sumy, ktorá narastá v závislosti od rozsahu telesného obmedzenia alebo poškodenia.  Rozsah trvalých následkov úrazu sa určí po ich ustálení v súlade s hodnotením podľa tabuľky B v dokumente "Zásady a tabuľky pre hodnotenie telesných poškodení v úrazovom poistení" poisťovne Kooperativa, a.s. Vienna Insurance platnej v čase vzniku úrazu. Dokument je klientom dostupný na internetovej stránke poisťovne www.koop.sk v časti Povinné informácie

Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením 500%

Ak zanechá úraz, ktorý nastal v dobe trvania poistenia, trvalé následky, bude po ich ustálení vyplatená percentuálna časť z dojednanej poistnej sumy, ktorá narastá v závislosti od rozsahu telesného obmedzenia alebo poškodenia.  Rozsah trvalých následkov úrazu sa určí po ich ustálení v súlade s hodnotením podľa tabuľky B v dokumente "Zásady a tabuľky pre hodnotenie telesných poškodení v úrazovom poistení" poisťovne Kooperativa, a.s. Vienna Insurance platnej v čase vzniku úrazu. Dokument je klientom dostupný na internetovej stránke poisťovne www.koop.sk v časti Povinné informácie. .

Čas nevyhnutného liečenia úrazu 

V prípade, že čas potrebný na zahojenie alebo ustálenie telesného poškodenia úrazom, ktorý sa stal poistenému v dobe trvania poistenia, je dlhší ako 2 týždne, vyplatí poisťovňa poistenému z poistnej sumy toľko percent, koľkým percentám podľa oceňovacej tabuľky A v dokumente “Zásady a tabuľky pre hodnotenie telesných poškodení v úrazovom poistení” Kooperativa poisťovne, a. s. Vienna Insurance, zodpovedá priemerný (nie skutočný) čas nevyhnutného liečenia telesného poškodenia. Dokument je klientom dostupný na internetovej stránke poisťovne www.koop.sk v časti Povinné informácie

Denné odškodné za pobyt v nemocnici

V prípade nevyhnutného liečebného pobytu poisteného v nemocnici na území Európy z dôvodu choroby alebo úrazu dlhšie ako 1 deň, vyplatí poisťovňa denné odškodné od 1. dňa pobytu v nemocnici. Pri nepretržitom pobyte poisťovňa plní najviac za 360 dní. Pri opakovaných pobytoch z tej istej príčiny, ktoré lekársky súvisia so skôr odškodnenou chorobou alebo úrazom poisťovňa vyplatí plnenie najviac za 360 dní za všetky uvedené pobyty v nemocnici bez ohľadu na počet dojednaných poistných zmlúv v Kooperative (aj už stornovaných). Pre poistenie platia čakacie lehoty uvedené v Osobitných  poistných podmienkach pre poistenie denného odškodného za pobyt v nemocnici, pričom za vznik ochorenia sa považuje prvé diagnostikovanie lekárom. 

Invalidita s výplatou dôchodku  alebo invalidita s výplatou poistnej sumy alebo invalidita komplet

  • V prípade dojednania plnej invalidity s výplatou dôchodku sa bude poistenému pri poistnej udalosti vyplácať dôchodok. 
  • V prípade dojednania plnej invalidity s výplatou poistnej sumy sa poistenému pri poistnej udalosti vyplatí poistná suma.
  • V prípade dojednania invalidity komplet (plná alebo čiastočná invalidita) sa poistenému vyplatí pri poistnej udalosti poistná suma.

Plnou invaliditou je priznanie plného invalidného dôchodku zo sociálneho zabezpečenia, kedy pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je o viac ako 70% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.   

Čiastočnou invaliditou je pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% a menej ako 70% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Poistenie invalidity nie je možné dojednať, ak poistená osoba už bola u nás poistená na invaliditu a z tohto rizika jej už bolo vyplácané poistné plnenie.

Pripoistenia Invalidita s výplatou dôchodku  alebo invalidita s výplatou poistnej sumy alebo invalidita komplet nemôžu byť dojednané na jednej zmluve súčasne, t. j. dojednané môže byť iba jedno z týchto pripoistení. 

Pripoistenie vážnych chorôb

Poisťovňa vyplatí poistnú sumu pre prípad vážnej choroby v prípade, že poistenému bude počas trvania pripoistenia prvýkrát zistená a odborným lekárom diagnosticky potvrdená aspoň jedna z poistených vážnych chorôb alebo potvrdená poistená transplantácia telesného orgánu. Pripoistenie sa vzťahuje na jednu z uvedených vážnych chorôb v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie vážnych chorôb. Súčasťou pripoistenia je služba Druhý medicínsky názor. 

Pripoistenie onkologických chorôb

Ak bola poistenému na základe pozitívneho histologického nálezu alebo inou diagnostickou metódou zistená odborným lekárom príslušná diagnóza zhubného nádoru alebo zhubného ochorenia podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb označená kódom C, s výnimkou diagnóz presne definovaných v poistných podmienkach, poisťovňa vyplatí dojednanú poistnú sumu.

Oslobodenie od platenia poistného v prípade plnej invalidity

Ak je poistenému priznaný plný invalidný dôchodok počas doby poistenia, potom poistníkovi môže vzniknúť nárok na oslobodenie od platenia poistného za životné poistenie a pripoistenia v zmysle osobitných poistných podmienok pre pripoistenie úrazu, práceneschopnosti a invalidity a dojednaní v poistnej zmluve.

Odškodné za chirurgický zákrok 

Ak bol poistenému vykonaný chirurgický zákrok z dôvodu telesného poškodenia spôsobeného úrazom alebo chorobou v dobe trvania poistenia, vyplatí poisťovňa toľko percent z dojednanej poistnej sumy pre prípad chirurgického zákroku, koľkým percentám zodpovedá ohodnotenie tohto chirurgického zákroku podľa “Tabuľky oceňovania chirurgických zákrokov” uvedenej na poistke alebo v príslušnom dodatku k poistnej zmluve. 

Pripoistenie dennej dávky v prípade dočasnej práceneschopnosti 

Ak sa poistený stane práceneschopným počas doby trvania  pripoistenia, najskôr však po uplynutí troch mesiacov od začiatku poistenia, a práceneschopnosť trvá nepretržite aj po uplynutí 21 dňovej čakacej doby na poistné plnenie, poisťovňa vyplatí poistenému poistné plnenie vo forme dojednanej dennej dávky za práceneschopnosť od nasledujúceho dňa trvania práceneschopnosti (t.j. od 22. dňa vrátane). Poistné plnenie sa vypláca najdlhšie do uplynutia 12 mesiacov od vzniku práceneschopnosti. Ochranná lehota pre práceneschopnosť sa nevzťahuje na práceneschopnosť výlučne v dôsledku úrazu, ktorý sa stal v dobe trvania poistenia. Z dôvodu diagnóz vymenovaných v Osobitných poistných podmienkach pre pripoistenie pre prípad dočasnej práceneschopnosti platí 12 mesačná ochranná lehota. 

Dočasné životné pripoistenie pre prípad smrti 

Ak poistený zomrie počas dojednanej poistnej doby pripoistenia, poisťovňa vyplatí dojednanú poistnú sumu oprávnenej osobe (osobám). Ak sa poistený dožije konca dojednanej poistnej doby pripoistenia, pripoistenie zanikne bez náhrady. 

Dočasné životné pripoistenie pre prípad smrti s lineárne klesajúcou PS

Ak poistený zomrie počas dojednanej poistnej doby pripoistenia, poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe (osobám) alikvotnú časť dojednanej poistnej sumy v závislosti od uplynutej doby poistenia. Ak sa poistený dožije konca dojednanej poistnej doby pripoistenia, pripoistenie zanikne bez náhrady. 

Oslobodenie od platenia poistného v prípade práceneschnopnosti 

Ak sa poistený stane práceneschopným počas doby poistenia, najskôr však po uplynutí troch mesiacov od začiatku poistenia, a práceneschopnosť trvá nepretržite aj po uplynutí jednomesačnej čakacej doby na poistné plnenie, poisťovňa poskytne plnenie v zmysle príslušných ustanovení Osobitných poistných podmienok pre pripoistenie úrazu, práceneschopnosti a invalidity. 

Tisícnásobná ochrana 

Ak trvalé následky úrazu poisteného dieťaťa sú ocenené aspoň na 50 %, je poisťovňa povinná vyplatiť plnenie vo výške dojednanej poistnej sumy. Ak je rozsah trvalých následkov nižší ako 50 %, plnenie sa neposkytuje. Poistné plnenie sa vypláca po ustálení trvalých následkov, najskôr však po uplynutí jedného roka odo dňa úrazu. V prípade, že sa následky neustálili do štyroch rokov odo dňa úrazu, je poisťovňa povinná vyplatiť poistné plnenie v prípade, že rozsah trvalých následkov ku koncu tejto lehoty je aspoň 50 %. Pri stratových poraneniach sa nevyžaduje splnenie jednoročnej lehoty.

Pripoistenie vážnych chorôb dieťaťa

Poistná ochrana v prípade vážnej choroby dieťaťa, kedy poisťovňa vyplatí dojednanú poistnú sumu v prípade vzniku poistnej udalosti. Limit maximálne možného poistného plnenia pre jedno dieťa je 130% zvolenej poistnej sumy, jej vyplatením poistenie dieťaťa zaniká. Poistnou udalosťou je prvé diagnostikovanie vážnej choroby, podstúpenie operácie alebo transplantácie orgánu, ktoré sú predmetom poistenia, ak sú splnené zadefinované podmienky charakterizujúce stav vážnej choroby a podmienky vzniku poistnej udalosti. Súčasťou tohto pripoistenia je možnosť využitia služby Druhý Medicínsky názor, ktorý umožňuje overiť stanovenú diagnózu a navrhnutú liečbu dieťaťa nezávislými odborníkmi v zahraničí, ktorí sa dlhodobo špecializujú na diagnostiku a liečbu takejto diagnózy. 

Oslobodenie od platenia poistného v prípade plnej invalidity alebo smrti

Ochrana uzatvoreného poistenia pre dieťa v prípade smrti alebo invalidity druhej osoby, ktorá prispieva do rodinného rozpočtu – napr. jedného z rodičov. Rodina má v oboch uvedených prípadoch dosť starostí a výdavkov, preto toto pripoistenie zabezpečí, aby rodičia už nemuseli platiť poistenie dieťaťa, a napriek tomu, aby dieťa zostalo zabezpečené.

Služba Druhý medicínsky názor

Zabezpečenie nezávislého lekárskeho názoru vo forme písomného stanoviska na stav a liečbu poisteného v prípade diagnostikovania onkologickej choroby.